Foto: Aldo Luud
Toimetas Triinu Laan 22. aprill 2020 10:20
Keskkonnaministeerium soovib keelata kaitsealadel raietööd 15. aprillist 15. juulini ning vähendada lageraielankide maksimumsuurust. MInisteerium saatis looduskaitse- ning metsaseaduse vajalikud muudatused kooskõlastusringile.

Seaduses on ka võimalus, et  linnurahu aega saab vastavalt kevade varasemale või hilisemale saabumisele nihutada.

Väljaspool kaitstavaid alasid saab kaitsealuste liikide elupaikades raiet vajadusel edaspidigi piirata metsateatise menetlemisel, seades piiranguid näiteks raie ajale.

„Raietööde keelamine on tarvilik, et meie metsalinnud saaksid rahulikult pesitseda,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk looduskaitseseaduse plaanitavat muudatusi kommenteerides. „On igati loogiline, et looduskaitsealadel linnurahu peetakse."

Lisaks jätkab keskkonnaministeerium erametsaomanike informeerimist ja harimist raierahu pidamise vajalikkuse teemal. Samuti jätkub linnurahu traditsioon riigile kuuluvas majandusmetsas, välja arvatud erandjuhtudel. Sel kevadel näiteks on erandjuhuks kuuse-kooreüraski tõrjumiseks vajalikud tööd.

Lindude heaolu huvides on looduskaitseseadusse tehtud veel üks muudatusettepanek. See täpsustab linnukaitse sätteid puiduraidmete tõstmisel, veol ja kasutamisel. Seejuures tuleb arvestada, et mitmed linnuliigid ehitavad pesi oksahunnikutesse ja näiteks hakkpuidu tegemisel need pesad hävivad.

Looduskaitseseaduse veel ühe kaaluka muudatusena on kavas juriidiliste isikute karistusmäärade oluline suurendamine: maksimumkaristusmäär peaks tõusma üle kümne korra – 32 000 eurolt 400 000 eurole. Lisaks täpsustatakse väärteokoosseise: senise üheksa väärteo asemel on eraldatud 34 väärteokoosseisu. Samuti korrastatakse loodusele tekitatud kahju hüvitamise sätteid, oluliselt tõstetakse I kaitsekategooria liikide ja suurkiskjate hävitamise ja/või kahjustamisega tekkivat keskkonnakahju määra. 

MInisteerium saatis kooskõlastusringile ka metsaseaduse muudatused, millega vähendatakse lageraielankide pindala. Praegu on mitme metsaeraldise piires lubatud kuni seitsme hektari suurune lageraielank, seadusemuudatuse jõustumine vähendab seda viiele hektarile. Erandiks on ühe metsaeraldise piiresse jääv raielank, mis võib olla ka üle viie hektari. Kehtima jäävad olemasolevad veelgi rangemad piirangud olenevalt kasvukohatüübist, näiteks üle kahe hektarilist lageraielanki loo ja sambliku kasvukohatüüpides teha ei tohi.