Poliitika

VALITSUSE KORRALDUS | Eriolukorra meetmete rakendamine 

Ohtuleht.ee, 14. märts 2020 13:04
Foto: facebook.com/stenbockimaja
Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a välja Eesti haldusterritooriumil eriolukorra. Reedel allkirjastas peaminister korralduse eriolukorra meetmete rakendamise kohta.

13. märts 2020 nr 77

Eriolukorra meetmete rakendamine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast Vabariigi Valitsus otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada haridusasutustes liikumisvabaduse piirang, et peatada alates 16. märtsist 2020. a õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viia õppetöö üle kaugõppele, sealhulgas:

1) kõikides põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides korraldada viivitamatult sellekohased asutusesisesed infopäevad ning anda õpilastele ja üliõpilastele kaasa kõik kaugõppeks vajalikud õppematerjalid; 2) Vabariigi Valitsus või eriolukorra juht otsustab eraldi erivajadustega õppurite õppetöö suhtes rakendatavad meetmed; 3) lasteaia ja lapsehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab nende pidaja; 4) peatada huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, ning peatada avatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus; 5) alapunktides 1−4 nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

2. Punktis 1 kehtestatud piirang ei kohaldu ülikoolides ja teadusasutustes teadus- ja arendustegevusele.

3. Hädaolukorra seaduse § 32 lõike 1 alusel keelata alates 13. märtsist kuni 1. maini 2020. a kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused, ning hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel keelata muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.

4. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada reisijatele liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn−Stockholm−Tallinn.

5. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestada järgmised liikumisvabaduse piirangud: 1) hoolekandeasutustes ja haiglates külastuskeeld; 2) kinnipidamisasutustes külastuskeeld.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.Jüri Ratas Peaminister


Taimar Peterkop Riigisekretär

Samal teemal

20.03.2020
VALITSUSE KORRALDUS | Eesti lubab üle riigipiiri töölkäimist Läti vahel
20.03.2020
VALITSUSE KORRALDUS | Minister Jaak Aab sai ülesandeks hankida isikukaitsevahendeid
18.03.2020
VALITSUSE KORRALDUS | Kord nädalas Soome vahet käivad inimesed ei pea karantiininõudest kinni pidama
18.03.2020
VALITSUSE KORRALDUS | President ja ministrid ei pea karantiini jääma, Läti ja Eesti vahel saab tööl käia