Foto: Mari Luud
Poliitika
11. oktoober 2019 12:24

Ministeerium kinnitab: Eesti elamisloata lastel on ikkagi õigus koolikohale (23)

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula pöördus siseministeeriumi poole murega, et kolmandatest riikidest Eestisse tulnud lastel ei ole koolikoht garanteeritud, kuna nende elukoht pole siin registreeritud. Ministeerium kinnitas vastupidist. 

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna teatas, et arutamaks kolmandatest riikidest pärit laste koolikohtade kättesaadavuse teemat on haridus- ja teadusministeerium kokku kutsunud oktoobri lõpus ümarlaua, kus osalevad nii kohalike omavalitsuste kui ka siseministeeriumi esindajad.

Lugna sõnul on ka siseministeeriumis analüüsitud küsimust, kui hästi Eestis elavad välismaalased avalikele teenustele ligi pääsevad. Ta märkis, et siin elaval välismaalasel ei pea teenuste saamiseks olema tingimata elamisluba vaid ka ajutine viisa.

„Näiteks sätestab ravikindlustuse seaduse § 5 lõige 1, et ravikindlustatud isik on ka ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibiv ja töötav isik. Kuna aga perearsti nimistusse kandmine on seotud elukoha registreerimise olemasoluga, siis ei ole ajutise viibimisalusega isikutel võimalik oma ravikindlustust realiseerida. Samuti on ajutise viibimisalusega laste ligipääsul haridusele osutunud probleemiks elukoha registreeringu puudumine rahvastikuregistris,“ selgitas Lugna.

Siseministeerium on olukorra lahendamiseks töötanud välja välismaalaste seaduse muudatused, millega luuakse siin elavatele välismaalastele võimalus vajadusel elukoht rahvastikuregistris registreerida. Muudatused jõustuks 2022. aastast.

„Siseminister on eelnõu esitanud Vabariigi Valitsuse päevakorda arvamiseks. Samas leiame, et laste haridusele ligipääsu reguleerimisel on üldine ja kõikehõlmav lapse õiguste konventsiooni artikkel 28, Eesti põhiseaduse § 12 ja § 37 ja võrdse kohtlemise seaduse § 2 lg 1 p 6, millest tulenevalt laps peab sõltumata oma emakeelest või rahvusest ja Eestis viibimise alusest või elukoha registreeringu olemasolust saama haridust oma võimete ja vajaduste kohaselt.“

Lugna sõnas, et haridusministeerium on saatnud 05. septembril kirja, milles selgitab, et põhikooli- ja gümnaasiumiseadus võimaldab juba täna kooli vastu võtta lapsi, kelle elukoht ei ole rahvastikuregistris registreeritud.