LGBTI-filmifestivali avamineFoto: Teet Malsroos
Toimetas Hindrek Pärg 31. mai 2019 16:38
Eelmise aasta algul otsustas Rakvere linnavolikogu rahaliselt mitte toetada LGBTI- filmifestivali Festheart. Advokaat Liisa Linna ja Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) aitasid Festheartil kohtusse pöörduda, kuna Rakvere oli eiranud õigusriigi praktikat ja volikogu enda kehtestatud reegleid.  

Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule. Filmifestivali taotlust hinnati komisjoni poolt maksimumsumma vääriliseks ja edastati kehtiva korra kohaselt volikogule. Üllatuslikult vähendas volikogu aga toetust viiekordselt ilma otsust põhjendamata, olles kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused teiste taotlejate suhtes sajaprotsendiliselt.

Tänases kohtuotsuses tunnistaski halduskohus Rakvere Linnavolikogu 28. veebruari 2018.aasta otsuse jätta filmifestival toetuseta, õigusvastaseks. Kohus selgitas, et Rakvere Linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow’le väiksemad toetused võrreldes sellega, mida taodeldi ja mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus.

Kohus lisas, et kuna Rakvere Linnavolikogu ei ole haldus- ega kohtumenetluses esile toonud kohast õiguslikku alust, mis lubanuks tal kõrvale kalduda kultuurikomisjoni koostatud otsusest, siis oleks pidanud festivalikorraldajate toetustaotluse täies ulatuses rahuldama.

Kelly Grossthal, EIK strateegilise hagelemise valdkonna eestvedaja sõnas, et asutus rõõmustas kohtuotsuse üle. "Demokraatlikus ja inimõigusi austavas riigis peavad avaliku võimu otsused austama seadusi ja olema vabad isiklikest eelarvamustest,” kommenteeris Grossthal. 

Kohus selgitas, et Rakvere Linnavolikogu on oma ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel. Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest.

Samuti tuletas kohus meelde, et ka Riigikohtu halduskolleegium on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest. 

Festhearti korraldaja Keio Soomelt rõhutas vajadust diskrimineerimisele vastu seista. “Kohtusse minek on teatud mõttes äärmuslik abinõu, kuid meie jaoks oli oluline tõestada, et Rakvere Linnavolikogu tegi selgelt ebaseadusliku ja diskrimineeriva otsuse, mis leidis kohtus ka kinnitust.

Loodame, et meie juhtum annab julgust vajadusel diskrimineerimisele vastu seista. Samuti loodame, et edaspidi hakkab linn võrdselt toetama erinevaid kultuuriüritusi ja säravaid ideid mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes,” sõnas Soomelt.