Ülle Madise. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia
Toimetas Marvel Riik 9. mai 2019 19:07
Õiguskantsleri Ülle Madise hinnangul toetab praegune Kohtla-Järve riigigümnsaasiumi lahendus, mis võimaldab erineva emakeelega noortel õppida ühes koolis, ühiskondlikku üksteisemõistmist ja ka põhiseaduslikke väärtuste järgimist. „Samas nõuab see riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt senisest suuremat pingutust, et tagada eesti keele jätkusuutlikkus ka neis kohtades, kus eesti emakeelega inimesed on vähemuses,“ märkis õiguskantsler arvamuses.

2019. aasta sügisel alustab Kohtla-Järve linnas õppetööd riigigümnaasium, mis on tekitanud vastakaid tundeid. Eesti kogukonna hinnangul ei arvestata koolivõrgu ümberkorraldamisel eesti keelt emakeelena rääkivate õpilaste õigustega. Põhiliselt seisneb see selles, et ei riik ega kohalikud omavalitsused pole suutnud tagada üleminekut venekeelselt gümnaasiumiõppelt eestikeelsele õppele, mistõttu on eesti keelt emakeelena räägivad õpilased suures vähemuses. On kartus, et eestikeelne õpe kaob.

„Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori [ning haridus- ja teadusministeeriumi] kinnitusel on kooli õppekeel eesti keel. Õpilasi, kelle emakeel ei ole eesti keel, toetatakse erinevate meetoditega, muu hulgas saavad nad õppida väikeklassides. Seetõttu on arvestatud, et õpetajaid on selles koolis tavapärasest rohkem,“ kirjutas Madise. „Vene emakeelega õpilased võivad samas õppida vene keelt ja kirjandust vene keeles, et nad saaksid säilitada oma koduse keele ja kultuuri. Eestikeelse koolikeskkonna loomine Kohtla-Järve Gümnaasiumis on meeskonnatöö. Niisuguse keskkonna loomise muudab keeruliseks eesti emakeelega õpilaste vähesus. Riik kui kooli pidaja peab sellega arvestama.“

Madise hinnangul toetab lahendus, mis võimaldab erineva emakeelega noortel õppida ühes koolis, ühiskondlikku üksteisemõistmist ja ka põhiseaduslikke väärtuste järgimist. „Samas nõuab see riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt senisest suuremat pingutust, et tagada eesti keele jätkusuutlikkus ka neis kohtades, kus eesti emakeelega inimesed on vähemuses,“ lisas ta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps esitas 21. veebruaril valitsuskabinetile aruteluks Kohtla-Järve riigigümnaasiumi loomise kaks alternatiivlahendust.

Esimese lahenduse kohaselt on riigigümnaasium eestikeelne ning avamisele järgneb üleminekuperiood, mil säilib võimalus haridust omandada ka osaliselt eestikeelses õppes. Viimane on mõeldud õppuritele, kes kõikides ainetes eestikeelseks õppeks kohe valmis ei ole. Neile õpilastele tagatakse lisatugi selleks, et koos kvaliteetse hariduse omandamisega paraneks oluliselt ka nende eesti keele oskus.

Teise lahenduse puhul luuakse tänase Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi gümnaasiumiastme baasil riigigümnaasiumi filiaal, kus toimub õpe ainult eesti keeles. Selle lahenduse kohaselt saavad õpilased ise otsustada, millises õppekohas nad õppima asuvad.

Kohtla-Järve koolide gümnaasiumiastmes õpib praegu 75 eesti emakeelega õpilast ja 308 vene emakeelega õpilast.