Kolme koalitsioonipartneri juhid: (vasakult) Mart Helme, Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder.Foto: Robin Roots
Viljar Voog 8. aprill 2019 12:24
Täna allkirjastavad kolme poliitpartei juhid Toompeal koalitsioonilepingu, milles kirjas olevast peaks Eesti riigi valitsemisel järgmised neli aastat lähtuma. Probleem seisneb aga selles, et konkreetset juttu on 36leheküljelises dokumendis kasinalt.

„Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna ühine eesmärk on esindada kõiki Eestimaa inimesi. Me lähtume nelja aasta jooksul otsuseid langetades Eesti ees seisvatest väljakutsetest ja meie riigi ning rahva vajadustest, koormamata koalitsioonilepingut üleliigsete detailide ja retoorikaga,“ seisab dokumendi eessõnas. Mida kolmikliit nimetab „koormamiseks“ võib tavalugeja pidada aga „sisuliseks“. Praegusel kujul jääb dokument pinnapealseks.

Koalitsioonileppes on ohtralt kasutatud selliseid märksõnu:

  • Jätkame – 35 korda
  • Suurendame – 17 korda
  • Vaatame üle – 11 korda
  • Parandame – 9 korda
  • Kasvatame – 4 korda
  • Uuendame – 4 korda

(Sisuliselt jätkatakse neis punktides varem tehtut, aga kõike tahetakse teha veel paremini kui varem.)

  • Toetame – 57 korda
  • Arendame – 11 korda

(Raha suunatakse millalgi ja kuhugi, aga kindlat tulemit praegu ei paista.)

  • Peame oluliseks – 15 korda

(Kolm erakonda said omavahel kokku lepitud mingi põhimõtte, aga konkreetset raha sellesse ei panustata.)

Reaalselt liha luul on keskmiselt igal kuuendal punktil. Käime teemade kaupa leppe läbi.

1. Välis- ja julgeolekupoliitika

Status quo – uue koalitsioonileppe valguses Eesti väljapoole vaatavas poliitikas midagi ei muutu. (Loe: euroskeptilisel EKRE-l ei lubata oma soove ellu viia.)

2. Siseturvalisus

• Suurendame kogukondlikku vastutust ja võimalusi turvalisuse tagamisel, selleks toetame kohalike omavalitsuste korrakaitseüksusi (munitsipaalpolitsei – V.V.) ning viime seadusandluse vastavusse vajadusega tõsta korrakaitseüksuste ja abipolitseinike töö kvaliteeti ning volitusi. Samuti loome võimalusi turvaettevõtete kaasamiseks kogukondliku turvalisuse tagamiseks.

• Loome seksuaalkurjategijate, sh pedofiilide registri.

• Muudame riigikaitse- ja julgeolekualased kinnisasja omandipiirangud objektipõhiseks.

• Hoiame immigratsioonipoliitika Eesti kontrolli all. Me ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega. Pöörame erilist tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile.

• Loome eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksuse PPAs, tagades asjakohase relvastuse ja muu varustuse.

• Loome politsei- ja piirivalve kriisireservi, mida saab kasutada nii piirivalve kui korrakaitse ülesannete täitmiseks.

3. Riigivalitsemine ja kodanikuühiskond

• Paneme valitsuse tegevuskavas paika riigireformi etappide sisu ja tähtajad ning võtame vastu asjakohased riigikogu otsused.

• Nimetame riigireformi elluviimiseks vastutava valitsuse liikme ja kindlustame selleks vajaliku töökorralduse.

• Peame ametnike valikul esmatähtsaks nende erialast kompetentsust ega luba avaliku teenistuse politiseerimist. (Huvitav oleks teada, kuidas kolmikliit reaalselt tegeleb mugavatesse ametitesse pääsenud poliitbroileritega ja kas selleks võitluseks ka reaalne tahe eksisteerib.)

• Rakendame nn ühe ukse lahenduse, kus riik küsib andmeid vaid korra ja võtab need ristkasutusele andmebaasides.

• Lahendame õigusliku segaduse Abhaasia eestlaste kodakondsuse küsimuses.

• Korraldame kõigile soovijatele põhikooli lõpus riikliku tasemeeksami ühiskonnaõpetuses, mis on võrdsustatud kodakondsuseksamiga. Lisaks sellele toimub eesti keele lõpueksam (sh eesti keel teise keelena). Mõlema eksami positiivsel sooritamisel on võimalik seaduses sätestatud nõuete täitmisel taotleda isikul Eesti kodakondsust.

4. Õigusriik ja otsedemokraatia

• Kujundame tõhususe huvides ümber täitesüsteemi, seades eesmärgiks õiglase ja proportsionaalse täitemenetluse, nõuete suurema täitmise ning kulutõhususe menetlusosalistele.

• Seame sisse loosiga kodanike seast valitavad kriminaalmenetluse rahvakohtunikud.

• Määrame riigikogu erikomisjoni parlamentaarse järelevalve teostajaks prokuratuuri üle sarnaselt julgeolekuasutuste parlamentaarsele järelevalvele.

• Loome prokuratuuris võimaluse nimetada ametisse eriprokuröre teatud tähtajaga määratud prioriteetsete teemade menetlemiseks. Tagame eriprokuröri menetlusliku sõltumatuse. Riigikogu erikomisjon võib teha ettepanekuid riigi peaprokurörile eriprokuröri ametisse nimetamisel.

• Algatame põhiseaduse muutmise rahvaalgatuse seadustamiseks ja rahvahääletuse laiendamiseks.

• Rahvaalgatus vajab 25 000 kodaniku allkirja. Rahvaalgatuse puhul on juriidiline vorm seaduseelnõu, mitte otsuse eelnõu. Rahva poolt algatatud seaduseelnõu peab jõudma riigikogus lõpphääletusele.

• Rahvahääletuse algatamiseks rahva poolt on vaja 50 000 kodaniku allkirja.

• Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, siis ei too see kaasa riigikogu erakorralisi valimisi.

• Rahvahääletusele pandud küsimus loetakse vastuvõetuks, kui osa võtab vähemalt viiskümmend protsenti hääleõiguslikest kodanikest ning seaduseelnõu või muu riigielu küsimus on saanud 5% võrra enam toetushääli kui vastuhääli.

• Põhiseaduse muutmine rahvahääletuse kaudu vajab 25% võrra enam toetushääli kui vastuhääli.

• Sama küsimust ei saa teist korda rahvahääletusele panna vähemalt kolme aasta jooksul.

5. Kohalik elu ja regionaalpoliitika

• Viime Tallinnast igasse maakonnakeskusesse ühe riigiasutuse või riigile kuuluva ettevõtte. Seame eesmärgiks viia nelja aastaga 1000 täiendavat töökohta Tallinnast välja.

6. Maaelu, põllumajandus ja kalandus

• Tagame kõikide põllumajandustootjate võrdse kohtlemise olenemata nende suurusest ja eripärast. Toetame mõistlikku tasakaalu tava- ja mahetootmise vahel.

• Keelustame Eestis GMO kultuuride kasvatamise (välja arvatud labori- ja teadusuuringud).

• Tagame krediidivõimalused. Oluline on edendada põllumajandusettevõtete riskijuhtimist ja võimaldada neile arenguks vajaliku krediidi kättesaadavus.

7. Tervishoid

• Tagame perearstikeskustes vastuvõtu ka õhtustel tundidel ning nädalavahetustel.

• Säilitame maakondlikud haiglad ja rajame tervisekeskusi. Tagame arstiabi inimestele võimalikult kodu lähedal, arvestades regionaalpoliitilisi kaalutlusi.

• Tagame haigekassa poolt rahastatavate teenuste osutajate võrdse kohtlemise.

• Käivitame personaalse terviseplatvormi väljatöötamise, mis aitab inimesel koguda ja analüüsida terviseandmeid ning kujundada oma tervisekäitumist. Viime ellu põhimõtte, et igal täisealisel inimesel on oma perearstiga kokku lepitud terviseplaan.

8. Sotsiaalne turvalisus

• Kehtestame üleriigilised põhimõtted hooldajatoetuse maksmiseks.

• Tagame kooliaja lõppedes kõigile mitteiseseisvatele puudega noortele koha, kuhu edasi suunduda.

• Võtame 1. jaanuariks 2020 vastu seadusemuudatused, millega:

• teise pensionisambaga liitunud ja tulevikus liituvad inimesed saavad õiguse teise pensionisamba skeemist avalduse alusel väljuda;

• teise samba pensioni kogumist jätkavad inimesed saavad õiguse esitada avaldus, mille alusel kantakse teise sambasse tehtavad maksed (2% + 4%) edaspidi teise samba fondi asemel otse inimese investeerimiskontole;

• teise pensionisambasse kogutud vara võimaldatakse kanda pensioni koguja investeerimiskontole.

9. Haridus- ja teaduspoliitika

• Tagame kodulähedaste koolide säilimise.

• Loome riigikogu juurde eesti keele õppe ja arenguga tegeleva probleemkomisjoni.

10. Kultuur, sport ja noorsootöö

• Algatame Globaalse Eesti programmi ülemaailmse Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks.

11. Sidus ühiskond ja rahvastik

• Tagame lasterikastele ja noortele peredele võimaluse saada oma kodu soetamiseks või parendamiseks laenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta.

• Loome välismaalt tagasipöördumiseks institutsiooni, mille ülesandeks on perede ja üksikisikute nõustamine, et lihtsustada Eesti elukorraldusega taas harjumist, elu- ja töökoha ning lastele koolikoha leidmist ja muude praktiliste küsimuste lahendamist.

• Viime läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletuse ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Antud riigielu küsimuse hääletuse viime läbi 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal.

• Loome riigikogu juurde rahvastikukriisi lahendamisega tegeleva probleemkomisjoni.

12. Majandus, ettevõtlus ja maksud

• Anname erainvestoritele võimaluse investeerida praegu riigile kuuluvatesse äriühingutesse. Selleks müüme osaluse nendes riigi äriühingutes, mida riik strateegiliste huvide tõttu omama ei pea: AS Eesti Teed (100% müük), AS Operail (kuni 49% müük).

• Kapitalituru arendamiseks ja riigile kuuluvate ettevõtete juhtimise parandamiseks viime teatud riigi äriühingute vähemusosalused börsile, arvestades rahvaaktsia põhimõtetega. Nt Enefit Green (kuni 49%).

• Lahendame Eestis elavate eakate välismaal teenitud pensioni topeltmaksustamise küsimuse.

13. E-riik ja infoühiskond

• Vähendame riigile andmete esitamise koormust. Selleks järgime e-teenuste arendamisel andmete ühekordse sisestamise printsiipi, et vähendada kodanike ajakulu riigiga suhtlemisel.

• Loome tasuta eesti keele õppe nutirakenduse, mida saab kasutada nii Eestis kui ka üle maailma eesti keele omandamiseks.

14. Transport ja taristu

• Algatame riikliku eriplaneeringu Saaremaa silla rajamise võimaluste kaardistamiseks, küsides seejuures kohaliku kogukonna arvamust.

15. Keskkond ja energeetika

• Tagame looduskaitseliste piirangutega maade väljaostmise mõistliku aja jooksul.