Eesti uudised

Vaata, kus tuleb Tallinnal korruptsioonivastast võitlust tõhustada (7)

Toimetas Marvel Riik, 1. aprill 2019, 19:07
Tallinna linnavalitsus. Foto: Teet Malsroos
Tallinna linnapea Taavi Aas lubas mullu mais pärast Sõle spordikeskuse juhi altkäemaksujuhtumit, et loob korruptsioonivastase võitluse programmi. Kuigi linnavalitsus pidi korruptsiooniga võitlemise strateegiaga välja tulema detsembris, on seda oma mahukuse tõttu edasi lükatud. Viimasel linnavalitsuse istungil seati tähtajaks 31. mai ning toodi välja ettepanekud, mida tuleks arvesse võtta.

Mullu detsembris valmis advokaadibüroo Soraineni ja Tallinna linna koostöös raport „Ettepanekud Tallinna linna korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks ja elluviimiseks”. Eelmisel nädal andis Tallinna linnavalitsus linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühmale ülesande moodustada raporti abil tegevuskava, mis roogiks linnastruktuuridest välja ametiseisundi kuritarvitamise.

Raporti järgi ei ole Tallinnas suuri puudujääke korruptsioonivastastes meetmetes. Fookusintervjuudes selgus, et pealinnas on probleemiks „mineviku taak ja mõned näited olevikust, mis tekitavad umbusku tegeliku mentaalse muutuse vastu linnavalitsemises.“ Raporti järgi saab võitlus korruptsiooni vastu olla edukas siis, kui seda toetavad juhid oma väärtustega.

Valdkond ja ettepanekud korruptsiooniohu vastu

 • Äriühingud ja sihtasutused

1) Luua äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete valimiseks sõltumatu komitee, kelle pädevuses oleks muuhulgas ettepanekute tegemine nõukogu liikmetele tasumäärade ja juhatuse palgatingimuste kohta

2) Hinnata kriitiliselt väiksemate või ebaselge eesmärgiga sihtasutuste vajadust

3) Vähendada nõukogu koosseisusid ja viia need vastavusse äriühingute ja sihtasutuste tegevuse ja suurusega

4) Kehtestada nõukogudele töökorrad

5) Linna suurematel äriühingutel juhinduda ühingujuhtimise hea tava põhimõtetest

 • Personalipoliitika

6) Ametialastes kuritegudes ja võimu kuritarvitamises süüdimõistetud isikuid, kelle karistus ei ole kustunud, ei värvata ametiisikuna linnaasutustesse ja linna kontrolli all olevatesse juriidilistesse isikutesse

7) Linna kõrgemate ametiisikute valikukomisjonid muuta apoliitilisteks. Laiendada linna peamise valikukomisjoni pädevust kõikide linna hallatavate asutuste juhtide (kelle suhtes pole kehtestatud erikorda) ja linnaosavalitsuste haldussekretäride konkursside läbiviimisele

8) Töötada välja meetmed juhtide koordineeritud ja süsteemseks arendamiseks

9) Taotleda seadusemuudatuse algatamist, mis võimaldaks omavalitsuse kõrgemate ametiisikute tähtajalist teenistussuhet

10) Reguleerida täpsemalt teenistujate taustakontrolli meetmed

 • Linnameedia ja teavituskampaaniad

11) Jätkata reeglite kehtestamise ja nende järgmisega, et linnameedia oleks poliitiliselt tasakaalustatud ja tagaks võrdsed võimalused ning et seda ei kasutataks valimisreklaamiks

12) Avaliku raha eest tellitavates linna teavituskampaaniates ei tehta poliitreklaami, sh ei eksponeerita valimiseelsel ajal tegevpoliitikuid

 • Linna organisatsioon

13) Vaadata üle väiksemate linnaasutuste iseseisvatena säilitamise vajadus ning kaaluda nende liitmist teistega või nende funktsioonide üle andmist ametiasutustele

14) Viia linnaosavalitsuste halduses olevate samalaadsete funktsioonidega asutuste sisuline tegevus ja nende kasutuses olevad hooned linna ametiasutuse alluvusse

15) Jätkata ülelinnaliste tugifunktsioonide tsentraliseerimist kinnisvarahalduse, finantsjuhtimise, infotehnoloogia, personali, riigihangete jm valdkondades

 • Sisekontrollisüsteem

16) Jätkata sisekontrollisüsteemi tugevdamist ja IIA standarditele vastava siseauditisüsteemi arendamist

17) Uuendada siseauditeerimise juhtimise ja korraldamise põhimõtted ning siseauditeerimise kvaliteedi tagamise programmi rakendamise kord

18) Näha ette kohustus alates asutuse teatud suurusest võtta tööle sisekontrolli eest vastutav isik

19) Kavandada linnaeelarves täiendavad vahendid väliste auditeerimis- ja hindamisteenuse tellimiseks

 • Linnavara

20) Kujundada Tallinna linna kinnisvarapoliitika, mis määratleks linna jaoks olulise vara koosseisu, vara omandamise ja müümise põhimõtted, vara kasutusse andmise üldpõhimõtted ning suunised vara haldamiseks (parendamiseks ja säilitamiseks)

21) Korrastada ja koondada linnale kuuluva varaga seotud õigusaktid ja korrad

22) Tsentraliseerida linnale kuuluva kinnisvara kasutusse andmisega seotud kestvuslepingute sõlmimine Tallinna linnavaraameti pädevusse

23) Pikaaegsete lepingute puhul loobuda üürihindades tegevusvaldkonnast tulenevate soodustuste andmisest ning anda vara kasutusse turuhinna alusel ning teavitada avalike konkursside korraldamisest kinnisvarabüroosid

24) Täiendada kasutuslepingute tingimusi asjakohaste õiguskaitsevahenditega

25) Töötada välja efektiivsed meetmed lepingutes sätestatud kohustuste (investeerimiskohustus, kasutusotstarbe järgimine jms) üle järelevalve teostamiseks

26) Läbi viia analüüs haridus-, spordi-, sotsiaal- ja kultuuriasutuste kinnisvara valitsemise tsentraliseerimise osas

 • Mittetulundustegevuse toetamine

27) Uuendada mittetulundustegevuse toetuste määramise protsessi ja reeglistikku, tagamaks kõikide linnaeelarve vahendite arvelt antavate toetuste taotlemise ja eraldamise vastavus linna õigusaktidega kehtestatud mittetulundustegevuse toetuste menetlemise üldistele nõuetele ja tingimustele (sh vormikohane taotlus, eelarve jm dokumendid); ning vältimaks toetuste määramist ja maksmist tagasiulatuvalt

28) Linnaeelarves konkreetsele saajale määratud mittetulundustegevuse toetuse puhul kajastada linna eelarves lisaks toetuse eesmärgile ka toetuse saaja äriregistrijärgne nimi

 • Riigihanked

29) Jätkata hangete tsentraliseerimisega ning vähendada väljaspool Tallinna hankekeskust läbiviidavate hangete mahtu

30) Kaaluda ühtse ostukeskuse loomist ning jätta hallatavate asutuste pädevusse üksnes alla hankemäära jäävad ostumenetlused

31) Kaaluda korruptsioonivastaste standardklauslite lisamist hankelepingutesse

 • Huvide konflikt, huvide deklareerimine, taandamine

32) Kehtestada huvide konflikti vältimise reeglid koos taandamise korraga (fookusega hallatavatele asutustele)

33) Jätkata regulaarsete korruptsioonialase teadlikkuse tõstmise koolitustega

34) Juurutada korruptsiooni ennetamiseks kohustuslik e-õppe rakendus koos testiga uutele töötajatele ning olemasolevatele töötajatele perioodiliselt läbimiseks

 • Kingitused

35) Viia asutuste sisemistesse regulatsioonidesse sisse teenistusülesannete täitmisega seotud kingituste ja soodustuste hea tava rakendamise sätted koos näidetega

 • Kahtluste kontrollimine

36) Reguleerida täpsemalt õigusrikkumistele viitavate vihjete kontrollimise ja vilepuhujate konfidentsiaalsuse tagamise meetmed

37) Reguleerida täpsemalt töötajate e-kirjade, telefonide ja interneti kasutamise kontrollimise kord

 • Meetmete elluviimine

38) Linnavalitsus peab otsustama, mis osas ollakse valmis ülaltoodud meetmed ellu viima. Seejärel tuleb koostada strateegia elluviimise tegevuskava, mis peab näitama milline linna üksus, millal ja mida peab tegema

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee