Poliitika

FAKTIKONTROLL | Eesti ei pea tähistama mustanahaliste ajaloo kuud ja teised Peeter Ernitsa valed (198)

Hindrek Pärg, 29. märts 2019 23:08
Peeter ErnitsFoto: Martin Ahven
EKRE liige Peeter Ernits kirjutab sotsiaalmeedias, et Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni Aafrika päritolu inimeste põhiõiguste kohta Euroopas. Ernits viitab dokumendile ja toob välja mõned üsnagi kõlavad väited resolutsiooni kohta. Kontrollime, kui hästi lähevad kokku poliitiku väited sotsiaalmeedias ja paberil olevad punktid. Resolutsiooni leiab täismahus SIIT.

Ernitsa väide: "Edaspidi tohib kasutada vaid järgmiseid mõisteid
1. Aafrika päritolu inimene,
2. Afroeurooplane(Afro European),
3. Aafrika-eurooplane, (African European),
4. Mustanahaline eurooplane,
5. Afrokariibi inimene (Afro Caribbean),
6. Mustanahaline Kariibi inimene, (Black Caribbean)"

Kontroll: resolutsioonis pole üheski kohas kirjas, et mõne sõna kasutamine oleks keelatud või lubatud. Termineid kasutatakse hoopis nende inimeste määratlemiseks, kelle kohta resolutsioonis soovitatu kehtib. 

Väljavõte resolutsioonist: 

A.  arvestades, et koos mõistega „Aafrika päritolu inimesed“ võidakse kasutada ka määratlusi afroeurooplased (Afro‑European), Aafrika‑eurooplased (African European) või mustanahalised eurooplased (Black European), afrokariibi inimesed (Afro‑Caribbean) või mustanahalised Kariibi inimesed (Black‑Caribbean) ja sellega viidatakse Aafrika päritolule või Aafrika päritolu inimese järeltulijale, kes on sündinud Euroopa Liidus, on liidu kodanik või elab Euroopas;

Ernitsa väide: "Rassisimi erivormid on : Afrofoobia, afrifoobia"

Kontroll: resolutsioonis seisab, et "terminid "afrofoobia" ja "afrifoobia" ja "mustanahalise vastu suunatud rassism" viitavad rassismi erivormile". Resolutsioonis ei öelda selgesõnaliselt, et eelpool mainitud mõisted on rassismi erivorm. Resolutsioonis on kirjas ka laiendus, millele Ernitsa välja toodud mõisted viitavad, mis rassismi erivorme toetab ja põhjustab.

Väljavõte resolutsioonist: 

B.  arvestades, et terminid „afrofoobia“, „afrifoobia“ ja „mustanahaliste vastu suunatud rassism“ viitavad rassismi erivormile, sealhulgas vägivallale ja diskrimineerimisele, mida toetavad ajalooline kuritarvitamine ja negatiivsed stereotüübid ning mis põhjustab Aafrika päritolu inimeste tõrjumist ja ebainimlikustamist; arvestades, et see on seotud kolonialismi ja Atlandi‑ülese orjakaubanduse ajalooliste represseerivate struktuuridega, nagu on tunnistanud ka Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik;

Ernitsa väide: "Neegrite vastaste rünnaku kohta tuleb edaspidi öelda „afrofoobne rünnak.“"

Kontroll: resolutsioonis pole üheski kohas kirjas, et tumedanahaliste vastu suunatud rünnakutes tuleb kasutada seda väljendit. Termin "afrofoobne rünnak" on resolutsioonis kirjas vaid ühes kohas ning sellega märgitakse, et rünnakud kolmandate riikide kodanike vastu on suurenenud. 

Väljavõte resolutsioonist: 

T.  arvestades, et viimasel ajal Euroopas sagenenud afrofoobsed rünnakud on otseselt suunatud kolmandate riikide kodanike, eelkõige pagulaste ja rändajate vastu;

Ernitsa väited: 

"Resolutsioonis on 27 punkti ja neid tuleb hakata meil ka täitma. Toon välja neist mõned:
5.Peame hakkama tähistama Aafrika orjanduse mälestuspäeva,
Eesti peab seadma sisse musta ajaloo kuu Black History Month )
6. Peame hakkama ametlikult tähistama Aafrika päritolu rahvaste aastakümmet ja viima ellu selle tegevuskava,
8. Eesti peab hakkama heastama minevikus Aafrika inimestele tehtud ülekohut, sh. avalikult vabandama tehtud ülekohtu eest,"

Kontroll: resolutsioon on soovitusliku sisuga avaldus ega too kaasa seadusemuudatusi. See on mõeldud suunanäitajana ning riigid ei pea resolutsioonides kirjas olevaid punkte täitma hakkama. Seega Ernits valetab, kui ütleb, et Eestis tuleb hakata neid punkte täitma ja peame hakkama näiteks erinevaid üritusi korraldama ja õppekavasid muutma.

Eesti ei pea hakkama korraldama nn musta ajaloo kuud, ei pea ametlikult tähistama Aafrika päritolu rahvaste aastakümmet ega viima ellu selle tegevuskava. Samuti ei pea Eesti hakkama heastama minevikus Aafrika inimestele tehtud ülekohut ega avalikult vabandama. Kaheksas punkt on pigem suunatud suurriikidele, kellel oli Aafrika mandril mitmeid koloniaalmaid. 

Väljavõte resolutsioonist: 

Ernitsa väide: "11. Peame hakkama välja töötama riiklikku rassismivastast strateegiat, et lahendada Aafrika päritolu inimeste eriolukord, Tuleb julgustada Aafrika päritolu inimeste osalemist telesaadetes,"

Kontroll: Eesti ei pea hakkama välja töötama rassismivastast strateegiat, tegu on pelgalt soovitusega. Resolutsioonis on tõepoolest kirjas, et Aafrika päritolu inimesi tuleb julgustada telesaadetes ja muus meedias osalema, aga samasse punkti on lisatud, et seda peaks tegema Aafrika päritolu inimeste avaliku esindatuse suurendamiseks ja Aafrika päritolu lastele hea eeskuju näitamiseks.

Väljavõte resolutsioonist: 

11.  palub liikmesriikidel välja töötada riiklikud rassismivastased strateegiad, et lahendada Aafrika päritolu inimeste eriolukord sellistes valdkondades nagu haridus, eluase, tervishoid, tööhõive, politseitöö, sotsiaalteenused ja kohtusüsteem, poliitiline osalemine ja esindatus, ning julgustada Aafrika päritolu inimesi osalema telesaadetes ja muus meedias, et suurendada nende avalikku esindatust ja pakkuda Aafrika päritolu lastele head eeskuju;

Ernitsa väited: "15. Kriminaalõiguses peab Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud kuritegu olema raskendav asjaolu,
17. Ametiasutused peavad hakkama korraldama rassismi ja kallutatuse vastaseid koolitusi ,
19. Eesti peab jälgima rassilist kallutatust eelkõige mustanahaliste inimestega,"

Kontroll: Ernitsa väited on eksitavad, sest nende kolme resolutsiooni punktiga soovitakse lõpetada rassiline ja etniline diskrimineerimine ning tagada Aafrika päritolu inimestele täpselt samad õigused kõikide teistega. 

Resolutsioonis seisab, et kriminaalõiguses ei pea olema Aafrika päritolu inimese vastu suunatud kuritegu raskendav asjaolu, vaid tuleb tagada nende vastu suunatud kuritegude registreerimine ja lõpuni uurimine. Samuti soovitatakse ametiasutustel rassilise ja etnilise profileerimise lõpetamiseks korraldada valdkondade töötajatele vastavasisulised koolitused ning jälgida, et Aafrika päritolu inimestel oleks tagatud kõikide teistega võrdsel tasemel kohtumõistmine, haridus ja sotsiaalteenused.

Väljavõte resolutsioonist: 

15. nõuab, et liikmesriigid rakendaksid ja jõustaksid nõuetekohaselt nõukogu raamotsuse rassismi ja ksenofoobia teatud vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega, eelkõige lugedes rassi, rahvusliku või etnilise päritoluga seotud ajendit kuritegu raskendavaks asjaoluks, tagamaks, et Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud vihakuriteod registreeritakse ja neid uuritakse ning kurjategijad võetakse vastutusele ja neid karistatakse;

17.  palub liikmesriikidel lõpetada rassiline ja etniline profileerimine kõigis kriminaalõiguse rakendamise vormides, terrorismivastastes meetmetes ja sisserändekontrollis, ametlikult tunnistada ebaseaduslikku diskrimineerimist ja vägivalda ning võidelda selle vastu, korraldades ametiasutustes rassismi ja kallutatuse vastaseid koolitusi;

19.  kutsub liikmesriike üles jälgima rassilist kallutatust kriminaalõigus- ja haridussüsteemis ning sotsiaalteenuste pakkumisel ja võtma ennetavaid meetmeid, et tagada võrdne kohtumõistmine, võrdne haridus ja võrdsed sotsiaalteenused ning parandada õiguskaitse- ja haridusasutuste ning sotsiaalteenuste osutajate suhteid vähemuskogukondade, eelkõige mustanahaliste kogukonna ja Aafrika päritolu inimestega;

Ernitsa väide: "20. Õppekavadesse tuleb lisada materjale Aafrika ajaloost, õpetajad tuleb piisavalt ette valmistada Aafrika orjuse küsimustes. Õpetajad peavad olema võimelised klassiruumis käsitlema mitmekesisuse teemasid,"

Kontroll: jällegi resolutsioon ei nõua Aafrika ajaloo materjalide lisamist õppekavadesse, vaid soovitab seda. Resolutsiooni punktis on ka kirjas, et kui klassiruumis antaksegi Aafrika orjuse ja kolonialismi teemast terviklik ülevaade, alles siis peab õpetaja olema ülesande täitmiseks piisavalt ettevalmistatud. 

Väljavõte resolutsioonist:

20.  palub liikmesriikidel tagada, et Aafrika päritolu täiskasvanud ja lapsed saaksid teistega võrdselt kvaliteetset haridust ja hooldusteenuseid ilma diskrimineerimise ja eraldamiseta ning et vajaduse korral pakutaks piisavat õpituge; ergutab liikmesriike lisama Aafrika päritolu inimeste ajalugu õppekavadesse ning andma kolonialismi ja orjuse ajastust tervikliku ülevaate, millega ühtlasi tunnistatakse selle ajastu ajaloolist ja praeguseni kestvat negatiivset mõju Aafrika päritolu inimestele, palub samuti tagada, et õpetajad oleksid selle ülesande täitmiseks piisavalt ette valmistatud ja võimelised klassiruumis mitmekesisuse teemasid käsitlema;

Ernitsa väide: "21. Peame edendama ja toetama Aafrika päritolu inimeste mõjuvõimu suurendamise algatusi,"

Kontroll: Ernitsa väide on veidi eksitav, sest mõjuvõimu suurendavate algatuste all mõeldakse silmas neid, mis aitaksid vähendada Aafrika päritolu inimeste keskmisest suuremat töötust ja diskrimineerimist tööturul. 

Väljavõte resolutsioonist:

21.  kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles edendama ja toetama Aafrika päritolu inimeste tööhõive, ettevõtluse ja majandusliku mõjuvõimu suurendamise algatusi, et vähendada nende keskmisest suuremat töötust ja diskrimineerimist tööturul;

Ernitsa väide: "22. Eesti peab tagama Aafrika päritolu inimestele korralikud eluasemed,"

Kontroll: Ernitsa väide on veidi eksitav, sest resolutsiooni punktiga soovitatakse pöörata tähelepanu Aafrika päritolu inimeste diskrimineerimisel eluasemeturul ning vähendada ebavõrdsust eluaseme saamisel.

Väljavõte resolutsioonist:

22.  palub liikmesriikidel pöörata tähelepanu Aafrika päritolu inimeste diskrimineerimisele eluasemeturul, konkreetsete meetmetega vähendada ebavõrdsust eluaseme saamisel ja tagada korralikud eluasemed;

Ernitsa väide: "23. Peab tagama turvalised võimalused EL sisenemiseks,"

Kontroll: Ernitsa väide on mittetäielik. Resolutsioonis on kirjas, et riigid järgiks kehtivaid õigusakte ja tavasid, et rändajatel, pagulastel ja varjupaigataotlejatel oleks tagatud turvalised ja seaduslikud võimalused Euroopa Liitu sisenemisel.

Väljavõte resolutsioonist:

23.  palub Euroopa Komisjonil ja ELi liikmesriikidel kehtivaid õigusakte ja tavasid arvesse võttes tagada rändajatele, pagulastele ja varjupaigataotlejatele turvalised ja seaduslikud võimalused ELi sisenemiseks;

Ernitsa väide: "25. Eesti peab kiitma heaks tööjõu mitmekesisuse ja kaasamise strateegia,"

Kontroll: resolutsioon ei kohusta Eestit ühtegi strateegiat või seadust heaks kiitma. Strateegiate kava oleks etniliste ja rassiliste vähemuste osalemine tööturul.

Väljavõte resolutsioonist: 

25.  kutsub Euroopa institutsioone üles tugevdama praeguseid jõupingutusi ja kiitma heaks tööjõu mitmekesisuse ja kaasamise strateegia, millega luuakse strateegiline kava etniliste ja rassiliste vähemuste osalemiseks tööturul;

Ernitsa väide: "26. Riigikogu peab ergutama Aafrika päritolu inimeste osalemist poliitikas,"

Kontroll: Lisaks riigikogule kutsutakse resolutsioonis üles ka erakondi ja teisi poliitilisi sihtasutusi toetama Aafrika päritolu inimeste osalemiseks poliitikas.

Väljavõte resolutsioonist: 

26.  kutsub Euroopa erakondi ja poliitilisi sihtasutusi ning kõigi tasandite parlamente ELis üles toetama ja tegema algatusi, mis ergutavad Aafrika päritolu inimeste osalemist poliitikas;