Eesti uudised

Keskerakond sai eetikakoodeksi! Loe, milliseid punkte erakonna liikmed järgima peavad! (61)

Toimetas Kristel Veerus, 2. juuni 2018 15:07
Jüri RatasFoto: Teet Malsroos
Keskerakonna volikogu võttis täna vastu erakonna eetikakoodeksi. Eetikakoodeksi kandis volikogus ette eetikakoodeksi komisjoni esimees, Euroopa Parlamendi liige Yana Toom. Dokumendi eesmärk on poliitilise kultuuri parandamine, usalduse ja vastastikuse lugupidamise suurendamine ning selliste poliitiliste standardite väljatöötamine, mille puhul kõik osapooled on võrdsed ja lugupeetavad partnerid. 

Toom selgitas, et koodeks võeti vastu järgimiseks kõigi Keskerakonna liikmete, aga samuti ka kõigi selle erakonna esindajate, töötajate ja erakonna nimekirjas kandideerijate jaoks. "Me tahame parandada poliitilist kultuuri ja kui sa tahad midagi parandada, tuleb eelkõige iseendast arutada,“ ütles Toom, kes tänas kõiki, kes eetikakoodeksi loomisesse panustasid. Ta lisas, et erakonna liikmed peavad tegema kõik neist sõltuva, et antud koodeksi norme toetaksid ja järgiksid ka meie pooldajad.

„Vahet pole, kas tegemist on mustamise, korruptsiooni, pahatahtlikkuse või millegi muuga, iga poliitik peaks peeglisse vaatama ning endale meelde tuletama, mille ja kelle huvides ta tegelikult tegutseb,“ rõhutas Keskerakonna juhatuse liige, lisades, et ainult nii saavad poliitikud rahva tõelise lugupidamise välja teenida ning eetikakoodeksi loomine on samm sellele lähemale. „Keskerakond kutsub ka kõiki teisi erakondi ning poliitilisi organisatsioone mõtlema 21. sajandi poliitilise keskkonna üle ning ühtlasi looma enda eetikakoodeksit, mis aitaks meid ligemale paremale ja puhtamale poliitilisele kultuurile,“ ütles Eesmaa.

EESTI KESKERAKONNA LIIKME EETIKAKOODEKS

Käesoleva eetikakoodeksi (edaspidi koodeks) eesmärk on poliitilise kultuuri parandamine, usalduse ja vastastikuse lugupidamise suurendamine ning selliste poliitiliste standardite väljatöötamine, mille puhul kõik osapooled on võrdsed ja lugupeetavad partnerid.

Koodeks võetakse vastu järgimiseks kõigi Keskerakonna liikmete, aga samuti ka kõigi selle erakonna esindajate, töötajate ja erakonna nimekirjas kandideerijate jaoks. Keskerakonna liikmed peavad tegema kõik neist sõltuva, et antud koodeksi norme toetaksid ja järgiksid ka meie pooldajad.

1. Keskerakonna liige kohustub järgima Eesti Vabariigi seadusi, Eesti Keskerakonna põhikirja ja käesolevat koodeksit ning austab üldtunnustatud käitumisnorme.

2. Keskerakonna liige käitub vastutustundlikult ja eneseväärikalt, pidades võrdselt lugu ka teiste inimeste eneseväärikusest

3. Keskerakonna liige austab meediavabadust ja on avatud koostööks ajakirjanikega, kui see tegevus ei ole vastuolus antud koodeksi ega Eesti Vabariigi seadustega.

4. Keskerakonna valitud või poliitilises ametis olev liige annab aru valijate ees.

5. Keskerakonna liige teavitab avalikkust oma tegevusest ja maailmavaatest tõetruult, et valijad saaksid teha valiku võimalikult täielikule teabele toetudes.

5.1. Keskerakonna liige selgitab argumenteeritult oma seisukohta, vältides valijate eksitusse viimist. Keskerakonna liige ei anna valijale teadlikult täidetamatuid lubadusi.

5.2. Keskerakonna liige annab oma panuse erakonna ja juhatuse seisukohtade väljatöötamisse ning järgib vastuvõetud otsuseid. Eriarvamuse puhul ta eristab oma väljaütlemistes selgelt isiklikku vaatepunkti ja erakonna seisukohta.

5.3. Keskerakonna juhtivatesse institutsioonidesse kuuluvad liikmed otsivad enne strateegiliste seisukohtade võtmist võimalikult laia konsensust teiste Keskerakonna liikmetega

6. Keskerakonna liige austab teiste poliitiliste jõudude õigust ja vabadust propageerida nende poliitilist maailmavaadet ja viia läbi valimiseelset kampaaniat.

6.1. Keskerakonna liige ei sega teistel poliitilistel jõududel ja kandidaatidel valimiseelse kampaania läbiviimist.

6.2. Keskerakonna liige hoidub teiste poliitiliste jõudude ja nende sümbolite solvamisest, samuti vihkamise õhutamisest oponentide vastu.

6.3. Keskerakonna liige hoidub alusetust kriitikast ja ei süüdista kedagi tõendeid ja argumente esitamata.

6.4. Keskerakonna liige austab eraelu puutumatust ning hoidub argumentidest, mis on seotud kellegi isikliku elu või muude elu aspektidega, mis ei puuduta teiste avalikus ruumis osalejate poliitilist tegevust.

7. Keskerakonna liige ei õhuta vaenu rahvuslikust kuuluvusest, nahavärvusest, keelest, soost, usulisest, seksuaalsest orientatsioonist, veendumustest ja muudest sellelaadsetest tunnustest lähtuvalt.

7.1. Keskerakonna liige hoidub vägivallale, vandalismile ja avaliku korra rikkumisele õhutamisest.

8. Keskerakonna liige ei survesta ega mõjuta sobimatult valijaid ja erakonnakaaslasi.

8.1. Keskerakonna liige hoidub valimispropagandast kirikutes ja teistes pühapaikades.

8.2. Keskerakonna liige ei mõjuta valijaid laste kaudu ega tee valimispropagandat lasteasutustes, va kooli kutsel tasakaalustatud poliitilisel debatil osalemine.

9. Keskerakonna liige ei kuritarvita oma mõjuvõimu valimistulemuste otseseks ega kaudseks mõjutamiseks.

9.1. Keskerakonna liige teeb koostööd valimisi korraldavate ametnikega, ei sega valimiste läbiviimist ning kaitseb hääletamissaladust.

9.2. Keskerakonna liige jälgib valmiste läbiviimise ausust, läbipaistvust ja reeglitele vastavust. Vajadusel juhib Keskerakonna liige rikkumistele tähelepanu, põhistades oma seisukoha võimalikult täpsete faktiliste andmetega. Keskerakonna liige aktsepteerib vabade, ausate ja läbipaistvate valimiste tulemusi, kui protseduuri osas ei ole põhjendatud proteste esitatud.

10. Keskerakonna liige hoidub korruptsioonist ning korraldab poliitilise tegevusega seotud finantsasju maksimaalse läbipaistvusega.

10.1. Keskerakonna liige ei võta vastu materiaalseid hüvesid võimalike poliitiliste teenete eest.

10.2. Keskerakonna liige ei kogu toetust kellelegi sobimatut survet avaldades.

10.3. Keskerakonna liige hoidub koodeksit rikkuvate tegevuste mahitamisest.

11. Koodeksi võimalikest rikkumistest tuleb teatada Keskerakonna aukohtule, kus rikkumine tuleb fikseerida või ümber lükata, samuti kasutusele võtta adekvaatsed meetmed, et vältida samasuguseid rikkumisi tulevikus.