Sisuturundus

Töötukassa tasemeõppe toetus aitab töö kõrvalt õppijat 

Töötukassa, 1. veebruar 2018 11:47
Foto: Stanislav Moškov
Töötukassa toetab nii töötute kui ka töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Tasemeõppes osalemise toetust saame pakkuda neile, kellel puudub kutse- või erialaharidus, kes on selle omandanud aastate eest või kelle tervis ei luba senisel töökohal jätkata. Toetust maksame, kui asutakse õppima tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Tööl käiva inimese jaoks on tasemeharidusse õppima asumine suur samm ja paneb kindlasti mõtlema, kuidas töö- ja pereelu kõrvalt kooliga toime tulla. Eesti tööjõu-uuringu andmetel omandas 2016. aastal töö kõrvalt kutse- või kõrgharidust 5% ehk ligi 28 000 inimest vanusevahemikus 25 eluaastat kuni pensioniiga. Neist ligi 80% töötas seejuures täisajaga.

Samal teemal

Uuringud näitavad, et täiskasvanutel takistab hariduse omandamist eelkõige vajadus tööl käia ja tihe ajagraafik. Neid takistusi aitabki teataval määral ületada tasemeõppes osalemise toetus, mis katab osa õpingutega seotud kuludest. Olgu nendeks näiteks kulu transpordile või lapsehoiule, aga ka kaotus palgas, kui on tarvis õpingute ajal töötada väiksema töökoormusega.

Töö kõrvalt õppimise lihtsustamiseks pakuvad kutse- ja kõrgkoolid võimalust osaleda õppetöös nii päevasel kui ka õhtusel ajal. Tudeerida saab ka kaugõppes, mille puhul õppetöö käib tsüklite või sessioonidena. Sel juhul peab arvestama, et üle poole õpingute mahust moodustab iseseisev töö. Mitmel erialal saab õppida ka töökohapõhises õppes, sel puhul kaks kolmandikku õpingutest toimub tööandja juures ja kolmandik koolis. Lisaks saavad töö kõrvalt kutse- või kõrgkoolis õppijad võtta õppepuhkust 30 päeva kalendriaastas. Sealjuures 20 päevaks säilitatakse keskmine töötasu. Õpingute lõpetamiseks saab kasutada 15päevast lisapuhkust, mille eest makstakse töötasu alammäära suurust tasu.

Töötukassa toetab sel aastal üle 170 õppekaval tudeerimist. Nende seast leiab selliseid, kus saab haridust omandada kaugõppes või töökohapõhises õppes. Mõni näide:

- Sessioonõppes saab töötukassa toel õppima asuda näiteks Tallinna Polütehnikumis sisetööde elektriku, elektroonikaseadmete tehniku või IT-süsteemide spetsialisti erialal. Kooli kodulehel oleva info kohaselt toimub õpe sessiooniti kord kuus esmaspäevast laupäevani. Õppeaastas on 10 sessiooni.

- Tsükliõpet pakub näiteks Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, kus saab omandada majandus-infosüsteemide korraldamise eriala. Sessioonid toimuvad 6-7 korda õppeaastas esmaspäevast reedeni. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pakub võimalust tudeerida tsükliõppes näiteks õe põhiõppe õppekaval, kus iga kuu on üks nädal auditoorset tööd.

- Kaugõppes saab Tallinna Tehnikaülikoolis õppida IT-administreerimise ja IT-süsteemide arenduse erialadel. TTÜ Virumaa Kolledž pakub kaugõppe võimalusi masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise, tootmise automatiseerimise ning telemaatika ja tootmise automatiseerimise erialadel. TTÜ Kuressaare Kolledžis saab omandada meretehnika ja väikelaevaehituse eriala. Täiskoormuse puhul on õpe tasuta ning võimalik on taotleda ka toetust.

- Töökohapõhises õppes saab Hiiumaa Ametikoolis õppida plastitöötluse seadistajaks ja Kuressaare Ametikoolis hooldustöötajaks.

Paindlike õppevormide pakkumisel lähtub iga kool just oma võimalustest ja inimeste vajadusest. Seetõttu soovitame kindlasti kooliga ühendust võtta ja välja selgitada, mil moel saaks huvipakkuval erialal õppima asuda. Samuti peaksite välja selgitama, mis tingimustel toimub kooli vastuvõtt, sest teil tuleb tasuta õppekohale sissesaamiseks kandideerida. Kutse- ja kõrgkoolide andmed leiate Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Tasemeõppesse astumine on suur otsus. Töötukassa toetuse saamiseks tuleb esmalt külastada karjäärinõustajat, kes abistaks sobiva eriala valikul.

Töötukassa saab ka teid kutsehariduse, rakenduskõrghariduse või bakalaureusekraadi omandamisel toetada, kui asute õppima tasuta õppekohal. Toetuse taotlemise ajal ei tohi te olla õppimisega juba alustanud!

Toetust saate, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

- Teil ei ole eri- või kutsealast haridust ning põhi- või keskhariduse on omandatud või pooleli jäänud vähemalt viis aastat tagasi;

- Teie eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat;

- Teie tervis ei luba senist tööd jätkata.

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Toetatavad erialad leiate töötukassa portaalist.

Kui te ei saa senist tööd edasi teha tervise tõttu, toetame õpinguid ka muudel erialadel, et saaksite terviseseisundiga arvestavalt valida endale sobiva eriala ja töö.

Toetuse saamise sammud

- Külastate töötukassa karjäärinõustajat. Nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas või telefoni teel.

- Hindate koos nõustajaga, millisel erialal õppimine toetaks teie töötamise jätkamist ning lepite kokku koolitusplaani.

- Kandideerite kutse- või kõrgkooli tasuta õppekohale.

Avalduse saate esitada posti või e-postiga, töötukassa esinduses kohapeal ja e-töötukassas. Kindlasti tuleb avaldus esitada enne teie immatrikuleerimise ehk õppeasutuse nimekirja kandmise kuupäeva!

Toetuse suurus sõltub teie sissetulekutest. Kui teil sissetulekuid ei ole, saate toetust 260 eurot kuus. Kui saate töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke pensione või töövõimetoetust, on toetus 130 eurot kuus. Toetuselt peetakse kinni tulumaks.

Toetust makstakse kuni nominaalse õppekava täitmise aja lõpuni. Akadeemilisel puhkusel olles toetust ei maksta. Toetuse maksmine lõpetatakse, kui katkestate või lõpetate õpingud.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee