Kaur Kender kohtus.Foto: Robin Roots
Toimetas Triinu Laan 11. oktoober 2017 15:16
Tallinna ringkonnakohus kuulutas täna otsuse Kaur Kenderi süüasjas. Kohus rahuldas prokuröri apellatsiooni osaliselt, tühistades Harju maakohtu 16. mai otsusega Kaur Kenderile süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitise (500 eurot) väljamõistmise. Ülejäänud osas jäi maakohtu otsus, sh Kaur Kenderi õigeksmõistmine muutmata.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et Kaur Kender on talle inkrimineeritud teo toime pannud välisriigis, mitte Eestis, kuivõrd Kender viibis kirjutise UNTITLED 12 veebilehel nihilist.fm avaldamise hetkel Ameerika Ühendriikide Michigani osariigis, veebilehe nihilist.fm server aga asub Suurbritannias. Kohtu hinnangul ei saa väita, et Kender oleks mingigi osa etteheidetavast teost realiseerinud Eesti territoriaalse jurisdiktsiooni piirkonnas.

Eesti karistusvõim laieneb välisriigis toimepandud teole üksnes siis, kui tegu on karistatav ka selles välisriigis, kus tegu toime pandi. Karistatavusele viitava normi olemasolu tõendamine väljaspool Eesti Vabariiki toime pandud kuritegude suhtes on prokuröri ülesanne, märkis ringkonnakohus. Kohtu hinnangul niisuguse asjaolu esinemist ei tõendatud.

Otsustamaks, kas Kaur Kenderi kirjutise UNTITLED 12 valmistamine ja levitamine on vastavate riikide õiguse kohaselt karistatav, tuli välja selgitada sellel tõsise kirjandusliku, kunstilise, poliitilise või teadusliku väärtuse olemasolu või selle puudumine.

Maakohtus üle kuulatud asjatundjate ütluste ning semiootikaekspertiisi akti põhjal otsustas ringkonnakohus, et teosel UNTITLED 12 on olemas tõsine kirjanduslik väärtus. Seetõttu asus ringkonnakohus kokkuvõttes seisukohale, et Kenderile süüdistuses ette heidetud tegu ei ole Ameerika Ühendriikide ega Suurbritannia (Inglismaa ja Walesi) õiguse alusel karistatav, mistõttu ei ole Eesti Vabariigil selle teo üle jurisdiktsiooni.

Mittevaralise kahju osas asus ringkonnakohus seisukohale, et kaitsjale ja süüdistatavale ei saanud tulla üllatusena PERHi poolt antud tõendi avaldamine avalikul kohtuistungil. Kaitsja ei kasutanud õigust taotleda kohtuistungi kinniseks kuulutamist delikaatsete isikuandmete avaldamise ajaks. Ühtlasi ei märkinud kaitsja, et tegemist oleks ebaseadusliku tõendiga, mida ei tohi uurida. Seega ei rikkunud prokurör kriminaalmenetlusõigust, avaldades kohtuistungil andmeid Kenderil diagnoositud psüühikahäire kohta, vaid vastupidi – oli kohustatud need andmed avaldama. Seetõttu puudub alus kahju hüvitamiseks.

Ringkonnakohus mõistis Kaur Kenderi kasuks riigieelarves selleks eraldatud vahendite arvelt välja kaitsjatasu 3 610 eurot ja 80 senti. Ringkonnakohtu otsusele saab esitada kassatsiooni 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.