LehepoissFoto: Jörgen Norkroos
Toimetas Liis Vaksmann 22. juuni 2017 10:09
Tööinspektsioon lõpetas Ekspress Meedia AS suhtes seoses lehelastega alustatud väärteomenetluse karistust määramata ehk oportuniteedi põhimõttel.

Inspektsioon on seisukohal, et eelmisel suvel Järve Keskuse juures töötanud lehelapsed olid vaadeldavad töötajatena töölepingu seaduse mõistes ning nad ei teinud 7-12aastasele lapsele seadusega lubatud kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamivaldkonnas. Samas leiab Tööinspektsioon, et karistuse määramine Ekspress Meediale ei ole eesmärgipärane, kuna antud juhul on tööandja kohtumistel näidanud üles siirast soovi korraldada töökeskkond ümber selliselt, et laste tervis ja ohutus oleks tagatud. Samuti on tööandja väljendanud soovi leida võimalusi kuidas pakkuda tööd 7-12 aastastele, minemata vastuollu seadusega.

Tööinspektsioon arvestas väärteomenetluse lõpetamsel, et Ekspress Meedia AS on teinud pingutusi alaealiste tööohutuse tagamisel ja töö ohutul ümberkorraldamisel ning leidis, et rahaline karistus ei saaks tuua täiendavaid paremaid tulemusi.

Väärteomenetluse lõpetamise määruses seisab järgnev:"Tööinspektsioon on võtnud otsuse tegemisel arvesse, et Ekspress Meedia ei pruukinud aru saada oma teo ehk alla 13-aastase lapse tööle lubamise keelatusest, sest ta lähtus juba väljakujunenud tavast. Ajalehtede müügiga tegelevate laste seaduslik esindaja ehk lapsevanem oli teadlik laste töötamisest ning andnud selleks nõusoleku ehk võttis ka endale vastutuse laste töötingimuste eest. Ekspress Meedia on asunud tegutsema, et edaspidiseid õigusrikkumisi ära hoida ning puudub avalik huvi tema karistamiseks ja karistamise võimalik eesmärk – teadlikkuse tõstmine ning edaspidiste rikkumiste ärahoidmine – on juba täidetud muude vahenditega."

Tööinspektsioon teeb järelevalvet töösuhete ja töökeskkonna üle ning jätkab teavitamist õiguslikult korrektsetest töösuhetest. Tööinspektsioon paneb nii ettevõtjatele kui ka lapsevanematele südamele, et alaealisele kehtivad tema kaitseks töösuhetes järgmised seadusega pandud piirangud:

 7-12-aastasel alaealisel on lubatud teha:

- kergeid töid kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, eelkõige on lubatud osalemine etendusasutuse töös loomingulise töötajana, töö modellina.

 Üle 13-aastasel alaealisel on lubatud teha eelkõige järgmisi kergeid töid:

1) põllumajandustööd, näiteks aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, saagi koristamine, marjade või puuviljade korjamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine;

2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, reklaamnäidiste või reklaamtrükiste jagamine;

3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine;

4) muud tööd, mis vastavad Töölepingu seaduse § 7 lg 2 ja 4 nõuetele, ehk tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis:

- ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;

- ohustab alaealise kõlblust;

- sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;

- takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;

- ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu, ning

- tööandja võib 13–14-aastase alaealisega või 15–16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (kerge töö). 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal.

Samuti juhib Tööinspektsioon tähelepanu, et kui tööd tehakse tasu eest ning töötegija allub töötamist võimaldava isiku (ettevõte, asutus või ka füüsiline isik) juhtimisele ja kontrollile, siis on tegemist töölepingulise suhtega.