Pilt on illustreerivFoto: Anni Õnneleid
Toimetas Piret Pappel 8. juuni 2016 10:09
Majandus-ja taristuminister saatis täna kooskõlastamisele uue liiklusohutusprogrammi aastateks 2016-2025, millega määratakse järgneva kümnendi liiklusohutuse põhimõtted. Liiklusohutuse suurendamiseks ja inimkannatuste vähendamiseks keskendutakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevalmistatud uues programmis kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale: vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja, ohutu liikluskeskkond ning ohutu sõiduk. "Erinevalt senisest traditsioonilisest liiklusohutuse käsitlusest, kus peamine vastutus on rõhutatult juhil, näeb uus nullvisioon ette ülesanded igale osapoolele liikluses – kõik liikluses osalejad määravad lõpptulemuse. Uue liiklusohutusprogrammi lõppeesmärgiks on vähendada 2012-2014 perioodi keskmist (82) liiklussurmade arvu vähemalt poole võrra 40-ni ja saavutada olukord, kus liiklusõnnetustes raskesti vigastatute arv ei ületaks kolme aasta keskmisena 330 inimest aastas. Kui kõik tegevused kogu mahus täidetakse, võimaldaks

Valdkonnas „vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja“ keskendutakse liikluses osalejate ohutu ja alalhoidliku liikluskäitumise kujundamisele ning ühise vastutuse põhimõttele. Ühise vastuse põhimõte seisneb enda ohutuse tagamises ja vastutustundlikus suhtumises teistesse liiklejatesse. Juhtide puhul keskendutakse juhikoolitusele, tervisele ja seaduskuuleka käitumise kujundamisele. Lisaks käsitletakse valdkonna all liiklusjärelevalvet ja liiklejatele suunatud ennetustööd.

Ohutu liikluskeskkond

Liikluskeskkonna kujundamises lähtutakse keskkonnasäästlikusest ning aastaaegade eripäradest liikluse korraldamisel. Eesmärk on, et liikluskeskkond oleks lihtsasti mõistetav ja liiklejad tajuksid sellest tulenevaid ohtusid. Näiteks kui ehitataval teelõigul on eesmärk saavutada madalam piirkiirus, siis ei loodeta ainult liiklusmärgile, vaid rajatakse ohutussaari ja arvestatakse tee laiust vastavalt sõidukiirusele.

Ohutu sõiduk
Sõidukite puhul on eesmärk ohutumate sõidukite kasutamises ja isesõitvate autodega seotud arengute jälgimine. Tegevused hõlmavad ka juhiabisüsteeme, mis ei lase juhil ilma teatud tingimusi täitmata autot või seadet kasutada. Näiteks on autosid, mis ei lase enne turvavöö peale panekut sõidukit käivitada või pead vajutama piduripedaali enne süüte andmist.

Võrreldes 2014. aastaga oli 2015. aastal liikluses vigastatuid veidi rohkem (1742  ja 1756). Hukkunuid oli eelmisel aastal 67, mis on võrreldes varasema aastaga märgatavalt vähem. 2014. aastal hukkus liikluses 78 inimest.