Krimi

Lisatud Eesti Maksumaksjate Liidu kommentaar!

Kriminaalmenetlust kuluhüvitisi kuritarvitanud riigikogulaste suhtes ei alustata (33)

Õhtuleht.ee, 28. oktoober 2015 15:45
Foto: Mati Hiis
Riigiprokuratuur ei alusta kriminaalmenetlust seoses Eesti Maksumaksjate Liidu saadetud avaldusega, mis käsitles riigikogulaste kuluhüvitamise kuritarvitamist.

"Kuriteoteatega tutvunud riigiprokurör asus seisukohale, et käesoleval hetkel puudub piisav alus kriminaalmenetluse alustamiseks," teatas prokuratuur.

Samal teemal

Prokuratuuril ei ole pädevust teostada üldist järelevalvet riigikogu liikmete tegevuse üle, sealhulgas anda õiguslikku hinnangut riigikogu liikmetele kuluhüvitiste väljamaksmise praktikale, mida taotles avaldaja. Prokuratuur saab anda õigusliku hinnangu sellele, kas avalduses nähtuvad kuriteotunnused ning kas esineb alus kriminaalmenetluse alustamiseks.

Riigikogu liikmele kulude hüvitamine toimub avalduse ja kuludokumentide alusel, mille riigikogu liikmed esitavad riigikogu kantselei finantsosakonnale, kes teeb nende alusel riigikogu liikmetele väljamakseid. Seega on kantselei finantsosakonna pädevuses anda hinnang, kas riigikogu liikme poolt esitatud kuludokumendid on oma olemuselt sellised, mis kuuluvad hüvitamisele vastavalt kehtestatud korrale ning kas tegemist on reaalsete kulutustega.

Kuna kelmuse objektiivne koosseis eeldab pettusliku teo toimepanemist ja selle tagajärjel teise isiku eksimusse sattumist, siis antud juhul oleks pidanud olema eksimusse viidud riigikogu kantselei töötajad, kelle pädevuses on avalduste ja kuludokumentide läbi vaatamine ning väljamaksete tegemine. Käesoleval hetkel puudub prokuratuuril alus arvata, et riigikogu kantselei oleks hüvitanud riigikogu liikmetele kulutusi ilma õigusliku aluseta.

Prokuratuur on seisukohal, et igasugune riigi vara kasutamine, sealjuures riigikogu liikmete poolt kantud kulutuste hüvitamise taotlemine, peab olema aus ja põhjendatud ning süsteem, mille kaudu hüvitamine toimub, peab olema läbipaistev. Kuluhüvitiste kontrollimise süsteemi ja nende hüvitamise läbipaistvuse peab tagama riigikogu ise.

Kriminaalmenetluse alustamata jätnud riigiprokurör pidas samas vajalikuks täiendavalt märkida, et riigikogu liikmete poolt kuluhüvitiste kasutamise õiguspärasuse analüüs taandub mõistetele "riigikogu liikme töö" ja "tööks vajalikud kulutused". Need mõisted peavad sisustama aga riigikogu liikmed ise nende tööd reguleeriva seadusandluse ning eetiliste väärtuste ja normide süsteemi kaudu. Prokuratuur möönab, et vastava selgepiirilise süsteemi olemasolu korral võiks riigikogu liikmete poolt kuluhüvitiste mittesihipärasele kasutamisele järgneda ka kriminaalvastutus.

Prokuratuur nõustub avaldaja poolt esitatud väitega, et kuluhüvitiste süsteem vajaks avalikkuses tõusetunud olukordade ning juhtumite valguses ilmselt ülevaatamist ning õiguslikku analüüsi. Selline kriminaalmenetlusväline ülevaatamine ja õigusliku analüüsi läbiviimine ei ole aga prokuratuuri pädevuses.

Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis ütles Õhtulehele, et EML ei ole hetkel otsustanud, kuidas reageerida prokuratuuri vastusele. "Võimalik on esitada kaebus, samuti on võimalik jätkata pendeldamist teiste riigiasutuste vahel – näiteks Riigikontroll, Maksu- ja Tolliamet jne. Mingil juhul ei soovi me jõuda tulemuseni, kus süüdlaseks tembeldatakse kantseleiametnik või raamatupidaja," märkis Lehis.

"EML juhtkonnal ei ole vihavaenu ega kirglikku soovi ühte või teist konkreetset Riigikogu liiget ilmtingimata karistada, kui meile valmistab muret, et ilmsiks tulnud kuluhüvitiste kuritarvitamise kahtluse juhtumid riivavad Eesti maksumaksjate õiglustunnet ning rahva üldist õiguskuulekust ja maksumoraali. Paari üksiku riigikogulase mõtlematud teod võivad anda suure tagasilöögi viimastel aastatel saavutatud edule maksukuulekuse kasvule ja oluliselt raskendada maksuametnike ja teiste kontrollivaldkonna ametnike igapäevatööd. Iga väiksemgi õigusrikkuja võib tulevikus pahandada teda korrale kutsuva ametnikuga ning nõuda selgitust, miks Eesti Vabariigis kontrollitakse ja karistatakse vaid lihtsaid tööinimesi, kuid kõige kõrgemate ametikandjate seaduserikkumistele ei kavatse keegi reageerida," lisas Lehis.

"EML on seisukohal, et Riigikogu liikmete sõidukulude hüvitamisel tuleb aluseks võtta samad reeglid, mis kehtivad kõikidele maksumaksjatele. Isikliku auto soetamine maksumaksja raha eest tuleb lõpetada."

Samal teemal

13.00.2016
"Eestis lubatakse seadusandjatel süüdimatult rahva tagant varastada ja mitte keegi ei saa seda takistada."
06.10.2015
MAKSUMAKSJATE LIIT: riigikogulased võisid olla seotud omastamise või kelmusega
28.09.2015
Toobal kaebas Tarandi peale õiguskantslerile 
26.09.2015
Milleks kasutavad ministrid esinduskulu