Foto: MARGUS ANSU/POSTIMEES
Sander Silm 28. jaanuar 2015 12:16
SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis koostatud sotsiaalkaitsealasest teemapaberist selgub, et lisaks selle, et Eesti kulutab sotsiaaltoetustele ligi kaks korda vähem kui EL-is keskmiselt, on siinsed sotsiaalkaitsekulutused ka väheefektiivsed.

Kui Skandinaaviamaad kulutasid 2012. aastal sotsiaalkaitsele keskmiselt 29 protsenti SKPst ja seda 44 protsendilise maksukoormuse juures, siis Eesti sotsiaalkaitse kulutused olid pea kaks korda väiksemad (15 protsenti SKPst ja seda 32 protsendilise maksukoormuse juures), selgub dokumendist.

Kuigi Reformierakond on võtnud nüüdsest suuna Põhjamaade heaoluühiskonna suunas, näitab graafik, et sotsiaalkaitsekulutuste vallas asub Eesti siiski Ida-ja Kagu-Euroopas, mille riike iseloomustavad nii madalad maksud kui ka madalad sotsiaalkulutused.

Kuid lisaks selle on iseloomustab seda gruppi ka teotuste madal efektiivsus. Nii näiteks jääb Hispaania maksukoormus samasse suurusjärku Eesti omaga, kuid kulutused sotsiaalkaitsele on Hispaanias ligi poolteist korda suuremad.

Kõige parem näide on aga Iirimaa, kus 30 protsendilise maksukoormuse juures moodustavad sotsiaalkaitsekulutused üle 30 protsendi.

Toetused pole piisavad

Seetõttu pole ka imestada, et Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldas 2013. aastal, et olukord Eestis ei ole kooskõlas harta artikli 13 lõikega 1, kuna elatusvahenditeta isikule ei osutata piisavas ulatuses sotsiaalabi.

Olukorra hindamisel vaadeldaval ajavahemikul lähtus komitee asjaolust, et üksi elava inimese toimetulekupiir oli 2011. aastal oli 76,70 eurot kuus (ja 61,36 eurot iga leibkonna liikme kohta). Nimetatud piir kehtestatakse põhivajaduste rahuldamiseks vajalike toidule, riietele, jalatsitele ja muudele kaupadele tehtavate minimaalsete kulutuste alusel.

Paraku on kehtestatud piirid madalamad toidukorvi vähimast maksumusest, mis oli 2011. aastal 85,1 eurot, samas kui eeldatav elatusmiinimum üksikisiku kohta oli 2011. aastal 186,3 eurot.

Euroopa Komisjon on samuti oma hinnangutes viidanud asjaolule, et toimetulekutoetuse suurus ei ole Eestis piisav.

Näiteks 2014. aasta riikliku reformikava ja stabiilsusprogrammi hindamises märkis Komisjon, et sotsiaalabi saavate inimeste netosissetulek moodustas 2011. aastal mediaansissetulekust 32,3 protsenti, mis on ELis madaluselt viiendal kohal. 2014. aastal jäid nii töötu abiraha (112 eurot) kui ka toimetulekutoetus (90 eurot) hinnanguliselt allapoole toimetuleku piiri (2012. aastal 196 eurot), kuid hinnangulise toidukorvi lähedale (89 eurot 2012. aastal).

Paraku on erakondade lubadused toimetulekutoetuste osas on üsna napisõnalised. Toetust lubavad tõsta vaid Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond.