Ettepanek puudutab erametsaomanikele metsaseaduse alusel makstavaid toetusi ja Maaelu arengukava 2014-2020 alusel makstavatele toetustele nagu poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ning Natura 2000 toetus põllumajandusmaale ja erametsamaale.