Valimised

KOMMENTAAR | Tallinnas tuleb tubli lubadustesaak (3)

Õhtuleht, 25. september 2013 07:00
Tallinnas võimule pürgivad erakonnad ja valimisliidud tõid Õhtulehe palvel välja nende endi silmis olulisimad punktid oma valimisprogrammist. Millised on nende kohalike valimiste põhilubadused?

Eesti Keskerakond

Keskerakond soovib inimestele parimaid võimalikke elutingimusi kõigis omavalitsustes, sõltumata nende asukohast ja suurusest.

Kohalikud omavalitsused

Kohalike omavalitsuste tulubaas tuleb taastada kriisieelsele tasemele. Selleks tuleb viia omavalitsusüksustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa 12,13%-ni ning tasandusfondi maht 91 miljoni euroni.

Kohalikele teedele tuleb eraldada 30% kütuseaktsiisist teehoidu suunatavast rahast.

Riik ja kohalikud omavalitsused peavad toetama ettevõtlust, säilitama praegused töökohad ning lisama uusi.

Kohalikel omavalitsustel on oluline roll inimeste turvalisuse tagamisel. Vajalik on senisest tihedam koostöö politsei ja päästeametiga.

Haridus ja sotsiaalsüsteem

Kõiki noori tuleb toetada perekonna loomisel ja laste kasvatamisel, laiendades munitsipaalelamute ehitamist.

Huviharidus ja sportimisvõimalused peavad olema kättesaadavad kõigile lastele, ka vähekindlustatud peredele.

Igale lapsele tuleb kindlustada kodu lähedal asuv lasteaiakoht ning lasteaedades peavad tugiteenused hästi toimima.

Iga noor peab kodu lähedal saama konkurentsivõimelise põhihariduse. Gümnaasiumihariduse või kutsehariduse omandamine peab samuti olema kättesaadav.

Kõigile õpilastele tuleb võimaldada tasuta tervislik koolitoit. Vähekindlustatud perede lapsi on vaja toitlustada ka koolivaheaegadel.

Arstiabi peab olema kättesaadav iga inimese kodukohas.

Ravikindlustusega hõlmamata elanikele peab riik perearstiabi täiendava finantseerimise kaudu tagama üldarstiabi.

Eakatele tuleb võimaldada mitmesuguseid huvitegevusi, soodustusi ja toetusi.

Areng ja juhtimine

Riigil ja kohalikel omavalitsustel tuleb maaelu arendamist toetada, et ka maapiirkondades säiliks asustus, ettevõtted ja töökohad.

Linnade ja valdade arenguks vajalik maa tuleb munitsipaliseerida.

Kohalikke kultuuritraditsioone tuleb hoida ja edasi arendada ning säilitada raamatukogud, muuseumid ja teised kultuuriasutused.

Ühistransporti peab eelisarendama, igas omavalitsuses tuleb luua kõigile elanikele pidev transpordiühendus keskusega.

Kogu Eestis peab tähelepanu pöörama keskkonnakaitsele ja loodushoiule ning loodusvarade kasutamisel keskkonnaohutusele.

Eestile on vaja avatud ja elanikulähedast juhtimist ning kohalikke inimesi kaasavat valitsemiskultuuri.

Eesti elu arendamisel on oluline kasutada ELi struktuurifondidest saadud raha efektiivselt.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond osaleb valimistel oma nimekirjadega, et pakkuda alternatiivi riigikogus esindatud erakondadele. Me ei näe mingit mõtet sellel, et üks korrumpeerunud erakond vahetatakse välja teiste korrumpeerunud erakondade vastu. On absurdne, kui seda nimetatakse veel «vabastamiseks». Samas pole me «vabastajatelt» kuulnud mingeid tõsiseltvõetavaid programmilisi seisukohti.

Loetleme vaid meie kõige olulisemaid seisukohti:

Noorte ja laste tänavatelt äratoomiseks suurendame huvitegevuse rahastamist nii, et igal lapsel oleks üks huviring tasuta.

Võimaldame igale lapsele lasteaiakoha ja kaotame lasteaedades kohatasu.

Tallinn Eesti rahvusriigi pealinnana peab olema eestikeelsuse ja -meelsuse kants. Lõpetame uusvenestamise, järgime keeleseadust ning viime asjaajamise üle eesti keelele. Muukeelsed (mitte üksnes venelased) saavad linnaasutustes tasulise tõlketeenuse.

Et raha jääks inimeste taskusse, surume alla monopolide teenuste hinnad. Suuromanikuna peab linn loobuma liigkasumitest Tallinna Vees. Tallinna Soojuse omanikuna on linna dikteerida ka sooja hind.

Prügivedu olgu tasuta. Prügi kui kauba eest maksavad kauba saajad.

Leiame täiendavaid vahendeid teedeehituseks, parandame kvaliteeti ja töötame välja jätkusuutliku hooldussüsteemi.

Arendame tasakaalustatult kõiki transpordiliike ja töötame generaalplaani alusel välja nii linna (kui vastavalt kokkulepetele) lähivaldu haarava liiklus- ja transpordisüsteemi. Säilitame tasuta ühistranspordi ning kaotame tasulise parkimise kõikjal peale südalinna.

Korraldame munitsipaalpolitsei ümber, muutes selle peaülesandeks korrakaitse ja turvalisuse tagamise parkides, mänguväljakutel ja linnaruumis tervikuna.

Puhastame linnaametid parteibroileritest ja alustame süstemaatilist võitlust korruptsiooniga. Selleks vähendame bürokraatide arvu, täidame ametid vaid asjatundjatega ning vaatame üle linna senised hanked ja lepingud, samuti korrastame konkursside ja hangete korda.

Vähendame Tallinnas planeeringute ja ehitamisega seotud bürokraatiat, järgides samas avalikkuse huvi kinnisvaraarenduste juures.

Anname linnaosadele suuremad õigused eelarve ja täidesaatva võimu määramisel. Linnaosade halduskogud saavad vetoõiguse linnaosa vanema määramiseks ning õiguse käsutada poolt linnaosa eelarvest.

Loome eakatele nende elukohajärgse taskukohase hooldusabi teenuse munitsipaalhooldekodudena. Taastame matusetoetuse.

Lähtume Tallinna arendamisel linnast ja selle lähiümbrusest kui ühtsest tervikust. Alustame järjekindlat survet keskvalitsusele, et viimane lõpetaks Tallinna kui Eesti pealinna ja suurima omavalitsuse vajaduste ning arenguvisioonide ignoreerimise.

Tallinn on Eesti vedur. Sellel peab hoog sees olema! Varastest vedurijuhid vallandame, aferiste asemele ei võta!

Eesti Reformierakond

Reformierakonna juhitud linnavalitsus teeb kõik selleks, et luua paremaid tingimusi ettevõtluseks ja uute hästi tasustatud töökohtade tekkeks. Sellest võidavad kõik linnaelanikud – lastega pered, tööinimesed ja pensionärid.

Kõik konkreetseid valdkondi puudutavad Reformierakonna valimislubadused on suunatud ühe suure eesmärgi saavutamisele – et palgad saaksid tõusta.

Töökohad, palgad ja korras teed

Uued töökohad ja kõrgemad palgad toob meile hästikorraldatud ühendus kogu maailma ja Eesti vahel. Kui lennuliinid on Eesti muude transpordiühendustega mõistlikult sidumata, siis töökohti ja paremaid töötasusid ei tulegi. Seepärast vajab Tallinn Ülemiste ühistranspordikeskust ehk Transportaali, Russalka ja Haabersti ristmikke.

Tallinna ühistranspordiskeem vajab teaduslikku korrastamist, see tuleb teha moodsaks, kiireks ja mugavaks, et siin oleks võimalik liigelda nii ühistranspordiga, autoga, jalgrattaga kui ka jala oleks mugav käia. Korras teed ja tänavad, sujuv ning ohutu liiklus – need on ka üheks väga oluliseks eelduseks sellele, et potentsiaalsed investorid just siia tahaksid investeerida.

Linn hoolitseb perede eest

Reformierakond tõstab sünnitoetuse kahekordseks, investeerib uutesse lasteaedadesse ja teeb korda koolid. Uued töökohad ja kõrgemad palgad tulevad hästi hoitud keskkonda. Seepärast on vaja jagu saada reostatud merelt levivast haisust ja muuta Lasnamäe igihaljalt roheliseks.

Uued töökohad ja kõrgemad palgad tulevad linna, kus inimestesse suhtutakse inimlikult. Reformierakond kindlustab nii noortele kui vanematele hea arstiabi ja arvestatava toe keerulistel aegadel.

Seitse sammu

Reformierakonna seitse sammu Tallinna juhtimisel on:

Hoiame rahaasjad korras, toome pealinna rohkem Euroopa Liidu toetusi ja muudame linna juhtimise avatuks.

Muudame linnas liiklemise mugavaks kõigile ja teeme korda Tallinna teed.

Anname lapsevanemale kindluse, et linn toetab lapsi nende igas eluetapis.

Teeme Tallinnast tulevikku panustava ja arengule orienteeritud linna.

Muudame Tallinna noortesporti toetavaks ja kultuuri väärtustavaks linnaks.

Teeme Tallinnast kvaliteetset arstiabi pakkuva ja sotsiaalselt turvalise linna.

Arendame Tallinnast keskkonnasõbraliku linna, milles on turvaline elada.

Isamaa ja Res Publica Liit

Alustuseks lõpetame korruptsiooni linnajuhtimises, ametnike määramise parteikuulekuse, mitte kompetentsi alusel. Samuti peab lõppema linnajuhtide destruktiivne Eesti riigi ja Tallinna vastandamine.

Tuleb läbi uurida kõik seni salastatud linnadokumendid ning Keskerakonna valitsemise ajal sõlmitud olulised lepingud. Parema pildi saamiseks praegu toimuvast on vaja läbi viia audit, et linnajuhtimine muuta tõhusamaks ning lõpetada raiskamine.

Haridus

Tallinnas peab olema tagatud kvaliteetne eestikeelne haridus kõigile lastele. Seni on probleemiks ebaühtlane hariduse kvaliteet, mis toob kaasa mitmete koolide ebasoosingu nii õpilaste kui vanemate poolt.

Vanematele on oluline, et laps oleks hoitud kodu lähedal ja arendavas keskkonnas. Majandusele on oluline, et kõik teotahtelised inimesed saaksid takistusteta osaleda tööhõives. Järgmise nelja aastaga loome 2000 lapse arengut toetavat lasteaiakohta. Lähtume põhimõttest, et lasteaed ja algkool asuvad kodule jalgsikäigu kaugusel. Saamaks eestikeelset ja eestimeelset haridust, toetame venekeelsetest peredest pärit laste võimalust saada soovi korral koha eestikeelses lasteaias, võimaldades neile tasuta eesti keele õppe.

Eesti värava ja visiitkaardina on Tallinnal kõik võimalused, et areneda ja kujuneda Läänemere piirkonna üheks eeskujulikumaks ja ligitõmbavamaks majanduskeskuseks. Selleks tuleb aktiivselt kaasata investoreid ja pakkuda neile Tallinna ettevõtluskeskkonnas sobivaid rätseplahendusi.

Transport ja linnaruum

Tallinna liiklemismugavus peab jõudma tasemele, kus on praegu Lääne-Euroopa pealinnad. Et peatada teede lagunemine ja taastada rahuldav olukord, peame kahekordistama teede remondiks mõeldud raha. Samuti peame analüüsima, kus paiknevad tegelikud pudelikaelad liikluses ja lahendama need.

Kõigis Tallinna linnaosades peab saama mugavalt liigelda jalgrattaga. Meie prioriteediks on välja arendada turvaline ja mugav jalgrattateede võrk, mis läbib kogu linna. Jalgrattaid saaks üle linna paiknevatest rataste laenutuspunktidest. Erinevad transpordiliigid peavad olema omavahel sidustatud, ühistranspordivõrk nüüdisajastatud ja vastama sõitjate vajadustele.

Hea linnakeskkond kutsub inimesi tänavatele, parkidesse, väljakutele. Need tuleb teadlikult muuta mõnusaks liikumistrajektooriks, korrastada pinkide ja valgustuse paigaldamisega. Inimeste viibimine tänaval aitab kaasa linna turvalisuse ja tervislikkuse kasvule, samuti loovad ettevõtluses positiivse ringluse.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on Eesti, kus iga inimene ja iga pere tunneb end väärtustatuna. Soovime, et kõikjal Eestis oleks võimalik väärikalt elada – saada head haridust ja korralikku arstiabi ning hoolekandeteenuseid, liikuda ühistranspordiga, töötada ja edendada ettevõtlust, osaleda kultuuri- ning ühiskonnaelus. Eesti riik peab oma inimesi hoidma sõltumata sellest, millises piirkonnas keegi elab, milline on kellegi emakeel või majanduslik seis. Lubame alljärgnevate põhimõtete eest seista kõigis omavalitsustes, kus sotsiaaldemokraadid valituks osutuvad.

Tasuta koolitoit ja huviring

Igale lapsele lasteaiakoht! Koostöös riigiga saab iga laps lasteaias koha või lastehoiuvõimaluse. Kehtestame sarnaselt kooliõpetajatega riiklikult ka lasteaiaõpetajate palgamäärad.

Tasuta koolitoit ja huviring keskkooli lõpuni! Kindlustame igale koolinoorele tervisliku ja tasuta koolilõuna gümnaasiumi lõpetamiseni. Hüvitame koolinoortele ühes huviringis või sporditrennis käimise.

Ühistransport mugavalt kättesaadavaks! Pikendame linnade ühistranspordiliinid uusasumiteni. Korraldame kohalikud bussiliinid omavalitsuste üleselt ümber nii, et nad vastaksid inimeste vajadustele.

Kogukonna hääl kuuldavaks! Anname inimesele võimaluse rääkida kaasa omavalitsuse eelarve koostamises. Toetame noortevolikogusid ja asumiseltse. Lõpetame ametnike sundparteistamise.

Soosime kohalikku ettevõtlust! Toetame ettevõtteid vajalike töötajate leidmisel ja taristu loomisel. Arvestame ettevõtjate vajadustega kohaliku kutsehariduse planeerimisel. Suhtleme avatult kohalike planeeringute koostamisel.

Vähendame bürokraatiat! Muudame asjaajamise lihtsaks – kodanik suhtleb vaid ühe ametnikuga, kes ajab tema eest paberid korda.

Kultuuritöötajaile palka juurde

Vääristame kohalikku tööjõudu! Tutvustame noortele kodupiirkonna ettevõtteid ja töövõimalusi. Toetame spetsialiste elamispinnaga kodukohta tagasipöördumisel.

Tõstame õpetajate, sotsiaal- ja kultuuritöötajate palka! Toetame kultuuritöötajate palgatõusu ja seisame rahvaraamatukogude riikliku rahastamise jätkumise eest.

Toetame eakate taastusravi ja huvitegevust! Teeme hooldekoduteenused kättesaadavaks kõigile pensionäridele ja erivajadustega inimestele. Toetame eakate tööhõivet ja huvitegevust.

Muudame maakonnad uuesti tugevaks! Viime läbi tervikliku riigireformi, et kõikjal Eestis oleksid teenused kodu lähedal ja kvaliteetsed.

Roheline mõtteviis otsuste aluseks! Puhta elukeskkonna tagamiseks toetame elamute energiasäästlikuks muutmist ja taastuvate kohalike energiaallikate kasutuselevõttu.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik

Kui olete väsinud parteide vahelisest lehmakauplemisest, broileritest ja partidest, varastamisest ja vassimisest, on Vaba Tallinna Kodanik teie valik! Meie soovime, et linnaelanikud saaksid võimu tagasi ning kohalikke otsuseid tehakse linnaosades, piirkondades ja asumites.

Areng ja heaolu

Erakondlikust korruptsioonist ja kasuahnusest vabanenud Tallinn saab keskenduda arengule ja elanike heaolule. Siis on linnaeelarves raha, et igal lapsel oleks lasteaiakoht, teeremondi eelarvet saaks tõsta kaks korda ning tagada tasuta ühistransport Põhjamaade tasemel. Siis muutub Tallinn heaks ettevõtluskeskkonnaks, kus on töökohti ja hea palk kõigile elanikele.

Head kohaliku elu otsused sünnivad kaasava juhtimisega. Näiteks detailplaneeringuid Põhja-Tallinnas või spordiväljakute arendamist Nõmmel suudavad tulemuslikult vaagida kohalikud elanikud linnaosa halduskogus. Linnavalitsuse ülesandeks peavad olema ülelinnalised küsimused, näiteks ühistranspordi arendamine ja liiklussõlmede planeerimine.

Tasuta ühistranspordist peab päriselt saama alternatiiv autodele. Vananenud liinivõrk vajab nüüdisajastamist ja transpordiliigid kooskõlastamist. Sadam Eesti mereväravana ning lennujaam õhuväravana tuleb omavahel trammiteega ühendada. Ummikute vähendamiseks peab tramm käima ka Piritale, sest kesklinna tulev tee ei lähe enam laiemaks.

Tasuta prügivedu

Prügi saab Tallinnas vedada tasuta, nagu seda tehakse Berliinis. Olmejäätmetest on juba praegu kujunenud ressurss, mida Iru põletusjaam toob Soomest sooja ja elektri tootmiseks sisse. Selleks kõlbab ka Tallinna prügi, mille vedamise eest küsitakse praegu kallist hinda.

Tallinn vajab avatumat ja nüüdisaegsemat linnaplaneerimist. Üldplaneeringud peavad vaatama tulevikku, planeeringumenetlus olema avalik ja kaasav. Linn ja kohalik kogukond peavad tegema koostööd menetluse kõigis etappides.

Tallinna linna ei pea valitsema erakondlike sõltuvussuhetega seotud poliitikud. Parteilasest linnapea asemel valime avaliku konkursiga professionaalse linnadirektori, kes erinevalt poliitikust peab olema selleks kvalifitseeritud. Linna poliitiline juhtimine peab jõudma tagasi volikokku.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee