Foto: Evari Ehitus
Alo Karu, Evari Ehitus 24. märts 2023 12:20

Korralikult ehitatud katus kestab vähemalt pool sajandit, sageli lausa 70-80 aastat. Paraku on Eestis paljud katused ehitatud nö säästulahendusena, mille eluiga on vaid 5-15 aastat. Katus, mis vajab remonti või lausa ulatuslikku ümberehitust juba mõni aasta pärast valmimist, tekitab lisaks rahalisele kulule olulist keskkonna reostust.

Loe edasi, kuidas ehitada korralik katus?

Katuse remondi või renoveerimisega venitatakse Eestis lubamatult kaua. Vananenud katuse all tegutsemine ja elamine on aga väga kõrge riskiastmega tegevus. Ulatuslike probleemidega vananenud kattega katuste puhul, mis sisuliselt „karjuvad“ vähemalt uue hüdroisolatsiooni järgi, piirdutakse aastaid lappimisega, kirjutab Alo Karu - üle 26aastase kogemusega ehitusekspert hoone piirdetarindite alal.

Lamekatuse remont ja renoveerimine

Eestis ehitatakse ja renoveeritakse umbes miljon ruutmeetrit lamekatust aastas. Parematel aastatel on see number ilmselt märksa suuremgi. Kogu taasiseseisvumise ajal on väidetavalt ehitatud ja renoveeritud üle 30-40 miljoni ruutmeetri lamekatust.

Arenenud riikides, eelkõige Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Hollandis, Belgias, Prantsusmaal, on tugevad ja stabiilsed katusehituse traditsioonid. Seal on aastakümneid kasutatud ja edasi arendatud vastavaid norme, tehnilisi reegleid, standardeid ja rakendusjuhiseid, ning ehitatud pikaajalise kestvusega katuseid. Isegi Skandinaavia jääb neist kahjuks maha, eriti Soome.

Arenevates riikides, sealhulgas Eestis, ei ole sellist stabiilsust olnud. Viimase 40 aasta jooksul on toimunud suured ja järsud muudatused ning arengud, eelkõige üleminek Nõukogude Liidu aegsetelt juhenditelt Soome omadele kuni uute riiklike standardite loomiseni. Võib öelda, et igal kümnendil on meie lamekatuste ehitus elanud üle olulisi muudatusi.

Seepärast erinevad meie katuselahendused ja kasutatavad materjalid oluliselt sellest, mida kasutatakse arenenud riikides. Meie piirdetarindite vähene kestvus algab üldjuhul alussüsteemist, nõrkadest projektidest nii uusehitustes kui renoveerimises ja suhteliselt nõrga ning vähe võimalusi pakkuva Soome oskusteabe nö pimesi järgimisest.

Kahjuks on arenevas riigis ka majanduslikud võimalused korraliku ja suure kestvusega katuselahenduse ehitamiseks oluliselt piiratumad kui arenenud riikides. Seepärast on paljud meie katused märksa väiksema kestvusega ja kesisema materjalivalikuga kui Kesk-Euroopas.

Probleemsete katuste ekspertiisid võib meil sageli kokku võtta kolme sõnaga: odava katuse/ fassaadi sündroom.

Vanade katuste seisund

Nõukogudeaegse hüdroisolatsiooniga katuseid on alles üksikuid ja needki enamasti tühjalt seisvatel hoonetel. Kasutuses olevad hooned on enamasti kaetud uue kaasaegse hüdroisolatsiooniga või koguni lisasoojustusega.

Üheksakümnendatel ja käesoleva sajandi esimesel kümnendil ehitatud ja renoveeritud katuste hüdroisolatsiooni ressurss on ammendunud või ammendumas. Samuti sajandi esimestel kümnenditel väga madalakvaliteediliste odavmaterjalidega kaetud katustel. Selle aja katused vajavad kindlasti põhjalikku ja asjatundlikku ülevaatust.

Üheksakümnendatel üsna heal tasemel tehtud katuselahendus on tänaseks päevaks vananenud. Katuselahendus on kestnud ligi 30 aastat.   Hoone omanik planeerib katuse uuendamist ja päikesepaneele katusele.

Foto: Alo Karu

Lamekatused, mis võiksid kesta 40-70 aastat, kestavad säästumaterjalide ja lahenduste tõttu 15-30 aastat. Lubamatult palju on probleemseid ja väikese kestvusega rõdusid ja katusterrasse ning käidavaid, liigeldavaid ja rohekatuseid, mis on projekteeritud ja ehitatud vastavat oskusteavet tundmata. See vajaks lausa eraldi artikliseeriat.

Pindpaigaldised ja päikesepaneelid (PP)

Kõik eeltoodu ja lisaks veel suur huvi päikesepaneelide paigaldamiseks tekitab lähiajal olulise nõudluse olemasolevate lamekatuste remondiks, kapitaalseks renoveerimiseks või ümberprojekteerimiseks/ehitamiseks.

Katuste remonti või renoveerimist planeerides tuleb arvestada, et viimastel aastatel on aktuaalseks muutunud päikesepaneelide (edaspidi PP) ja energiatootmise alade paigaldamine katustele. Seega, enne katuse remonti peab teadma, kas järgnevatel kümnenditel soovitakse katusele paigaldada PP paneele või mitte. Vastavalt sellele tuleb projekteerida kas koormatud või vaid lume ja hoolduskoormusele arvestatud lamekatusetarindi lahendus.

Võib välja öelda, et meil 30 aasta jooksul ehitatud ja renoveeritud enam 30 miljonist ruutmeetrist katusest alla ühe miljoni ruutmeetri võib olla sobilik rasketele pindpaigaldistele* (*vahetult lamekatuse pinnale toetuv raske seadeldis: jahutus- või ventilatsiooni agregaat, päikesepaneel, antenn vms). Arvestataval osal lamekatusega hoonetest ei ole kandetarindid suure lisaraskuse tarvis piisava võimekusega.

Paljudel piisava kandetarindi kandevõimega hoonetest ei ole katusetarindid projekteeritud ega ehitatud talumaks raskeid pindpaigaldisi. Paljud tänasel päeval projekteerijate töölaual olevatest või juba ehitajate kätte jõudnud lamekatusetarindi projektidest ei ole arvestatud taluma raskeid pindpaigaldisi.

Eestis kasutatakse Soome eeskujul kihilist katusesoojustust ja väikse survetugevusega soojustusmaterjale, põhiliselt EPS vahtplasti ja mineraalvilla. Paljudel sellistel katustel on tekkinud ebaühtlased vajumid. Meie mineraalvillast põhisoojustus on üldjuhul survetugevusega 30 kPa ja EPS 50-60 kPa.

Eestis kasutatakse põhisoojustuse peal hüdroisolatsiooni aluseks tavaliselt 50-60 kPa survetugevusega mineraalvillaplaate. Õhukesi villaplaate nõutakse ka PIR (polüuretaan) põhisoojustuse peale, lisaks veel mineraalvillast tuletõkkesektsioone mida Kesk-Euroopas ei tehta.

Selliseid väikese koormustaluvusega materjale ei lubata Kesk-Euroopas isegi mitte ainult lume ja hoolduskoormusega katustele. Saksamaal näiteks on mineraalvilla minimaalne survetugevus hoolduskoormusega katusel 60 kPa, EPS 100 kPa seda kogus soojustuse paksuselt. Mingeid erineva survetugevusega soojustuste ülesehitust ei tunnistata. Pindpaigaldistega katusel peab mineraalvilla survetugevus olema minimaalselt 70 kPa.

Seega enamik meie olemasolevaid katuseid ja ka need, mida tänasel päeval ilma vastavat oskusteavet tundmata projekteeritakse ja ehitatakse, ei sobi raskete pindpaigaldiste (näiteks PP) aluseks. Suuremale osale katustele saab PP paigaldada vaid aluskonstruktsioonidele toetuvatele pollaritele, mitte katusekatte peale ega selle külge.

Katuse pinnale võiks PP paigaldada vaid uutele ja suure koormustaluvusega katustele. Isegi uued, ainult hoolduskoormusele projekteeritud katused vajavad PP paigaldamiseks ülevaatust, vajadusel uuringuid ja avamisi ning tõenäoliselt ulatuslikku uuendamist/ümberehitamist.

Lamekatuste põhilised vead ja enneaegse vananemise põhjused

Paljude katuste probleemiks on tehniliselt nõrgad liited või niiskustehniliselt sobimatud lahendused.

Alljärgnevalt mõned näited:

Bituumenrullmaterjali (MBR) ülespöörded vertikaalpindadele peaksid olema kahekihilistes lahendustes kahekordsed. Paljudel vanematel katustel on need ühekordsed.

MBR kahekihilised lahendused ja nende kahekordsete ülespöörete kihid ei ole omavahel ja alusega kontaktnakkes ja kihtide vahele sattub niiskus ja vesi.

Plastrullmaterjalidega (näiteks PVC, TPO) kaetud katustel on probleemiks samuti tehniliselt nõrgad liited.

Paljude katuste parapetid projekteeritakse ja tehakse märgadest materjalidest (kergplokid), soojustatakse niiskustundliku mineraalvillaga ja kaetakse OSB plaadiga (https://evari.ee/osb-plaadid/). Hüdroisolatsiooni ülespöörded parapetile lõpetatakse väliservas servaplekiga, mida ei aktsepteeri üldtuntud standardid kvaliteedinõuded rakendusjuhised ja tehnilised reeglid ega rullmaterjali tootjad.

Ülekattega tehtud, neetiga liidetud ja silikooniga tihendatud parapetiplekk ei ole pikaajaliselt töökindel ega veetihe. Parapetiplekid tuleks liita kahekordsete valtsjätkudega või paigaldada vastavate süsteemsete lahendustega nagu Kesk-Euroopas.

Foto: Alo Karu

Paljud rullmaterjalist hüdroisolatioonide ülespöörded vertikaalpindadele on ülaservas kindlustamata ja tihendamata. Meil kindlustatakse ülespöörete ülaserva sageli õhukese plekiribaga, mis kinnitatakse iga 500-1500 mm järel ja selle ülaserv „tihendatakse“ pealemääritud kätte juhtuva silikooniga. Kesk-Euroopas tehakse seda vähamalt 1,5 mm surveliistu ja spetsiaalse mastiksiga.

Läbiviikude veetiheduse tagamiseks ei kasutata mitte spetsiaalseid tihendeid vaid tehakse need veetihedaks hüdroisolatsiooniribadega.

Tuulutatavatele fassaadidele tehakse hüdroisolatsiooni ülespöörded fassaadikatte peale, mitte ei viia selle teha.

Õhekrohviga kaetud fassaadi liitsüsteemidele (SILS) tehakse ülespöörded krohvi peale, mitte ei ehitata fassaadi alaserva välja vajalikku alust või tehakse see niiskustehniliselt ebapädevalt.

Katuse ehitusel ja renoveerimisel kasutatakse odavaid nn idaplokis toodetud tarvikuid ka. katuselehtreid, mille kvaliteet, seda enam kestvus jätavad soovida. Osa neist tuleb välja vahetada ammu enne katuse ressursi lõppu.

Läbiviigud sageli improviseeritakse (näiteks sisekanalisatsiooni torudest), mis ei talu UV kiirgust. Kasutada tuleks spetsiaalseid tööstuslikult toodetud läbiviike.

Kommunikatsioonišahtid ehitatakse odavust taotledes niiskustehniliselt ebapädevalt puidust, vineerist või OSB plaadist – materjalidest, mis ei sobi umbsesse niiskesse keskkonda. Seetõttu tekivad katuse tilkumisprobleemid ja šahtide mädanemine juba esimestel ekspluatatsiooniaastal. Sageli tuleb šahtid lammutada ja uuesti ehitada juba 5-10 aasta jooksul.

Kasutatakse odavaid idaturul valmistatud või natuke paremaid, Soome eeskujul või endises idaplokis toodetud katuseluuke, suitsueemaldusluuke ja katuseaknaid, mille veetihedus, niiskustehniline toimivus, kasutusmugavus, -ohutus ja kestvus jätavad soovida.

Kõik eeltoodud nõrkade tehniliste lahenduste vead ja puudused ei avaldu kahjuks kohe, vaid aastate jooksul. Eeltoodu tingib sageli enneaegse katuse remondi või koguni ulatusliku ümberehituse vajaduse. Ei ole haruldane, kui ulatuslikud remonttööd tuleb ette võtta juba esimesel 5-15 ekspluatatsiooniaastal.

Korraliku kvaliteetmaterjali, sõlmlahenduste ja tarvikutega ehitatud lamekatus kestaks üle 50 aasta ja vajaks vaid hooldust ning selle käigus vähest remonti (mastiksite uuendamine, mõned lappimised). Säästulahedustel on oluliselt suurem remondivajadus ja uuendamise vajadus jõuab kätte varem. Kõik see tekitab täiendavat keskkonna reostust.

Selline katus vajas vähemalt uut hüdroisolatsioonikihti juba enam kui 5 aastat tagasi. Sellise katuse puhul ei tea kunagi, kuna ja kustkohast see järgi võib anda.

Foto: Alo Karu

Katuse remondi või uuendusega venitamine

Katuse remondi või renoveerimisega venitatakse Eestis lubamatult kaua. Vananenud katuse all tegutsemine ja elamine on väga kõrge riskiastmega tegevus. Ulatuslike probleemidega vananenud kattega katuste puhul, mis sisuliselt „karjuvad“ vähemalt uue hüdroisolatsiooni järgi, piirdutakse aastaid lappimisega.

Kõige markantsemad on juhud, kus piirdetarindite remondiga venitatakse nii kaua, et töövõtjad keelduvad mõttetut lappimise ja parandamise jätkamist. Kindlustusfirmad aga keelduvad kahjude hüvitamisest kuni katus on korda tehtud. Omanikud samas otsivad endiselt odavlahendusi ja võimalusi, kuidas remondilahendus edasi lükata.

Hooldus

Eestis praktiliselt puudub hoone omanikel hoolduskohustus. Aastate jooksul on katuste hooldus paranenud ja korralikult hooldatud hoone või hoonekompleksi katus ei ole enam haruldane. Siin on oma osa katuseettevõtetel, kes koos tööga annavad katuse hooldusjuhendi, mille järgimisest sõltub garantii.

Katuse hoolduslepinguid on siiski veel vähe ja paneb imestama, millise piirini on mõned omanikud võimelised käest ära laskma nii oma ärikinnisvara kui elamuid. Lubamatult sageli näeb pikka aega umbes olnud äravoolusüsteeme ja prahti täis katuseid. Pikemat aega hoolduseta katusel kipub vohama sammal, hiljem ka rohi, põõsad ja puud, mis aja jooksul kahjustab hüdroisolatsiooni.

Halvasti õnnestunud katuse remondilahendus ja halb hooldus on viinud katuse enneaegselt kapitaalse remondi vajaduseni.

Foto: Alo Karu

Kuidas teha katuse remonti või uuendamist?

Katuste remondieelsed ülevaatused ja avamised

Katuste ja fassaadide remondi või uuenduslahenduste andmiseks on vaja olemasolev üle vaadata ja hinnata selle tehnilist seisukorda, niiskustehnilist toimivust ja vajadusel jääkressurssi. Paljud katused vajavad põhjalikke uuringuid, eriti need, millele soovitakse paigaldada lisasoojustust ja/või PP.

Uuringud tähendavad ka ulatuslikke katuse avamisi. Katuse ülevaatus tuleks dokumenteerida kas ülevaatuse aktina või tellida vastav eksperthinnang. Uuringuid peaks läbi viima eriala asjatundjad, kes omavad ülevaadet erineval ajal kasutatud materjalidest, katuseehituse traditsioonidest ja tehnilistest lahendustest ning kes teavad erineval ajal ehitatud katuste nõrku kohti. Üldehituse eksperdid, projekteerijad ja järelevalve insenerid, kes tunnevad piirdetarindeid pealiskaudselt, oskavad heal juhul leida katuse vead, kuid ei oska anda pädevaid tehnilisi lahendusi nende parandamiseks.

Sageli pööravad Eesti eksperdid liigselt tähelepanu ebaolulistele kõrvalekalletele Soome rakendusjuhistest ,oskamata hinnata, mis mõjutab katuse kestvust ja mis mõjutab seda vähe.

Näiteks:

  • Madalad lombid katuse pinnal, mille mõju katusele ja selle kestvusele on tühine (teema, mis on Eestis tohutult üle tähtsustatud).

  • Kõikvõimalike lamekatusetarindite (sh. ka ammu väljakuivanud olemasolevate) lamekatuste iga hinna eest „tuulutamine”, omamata ettekujutust, mida tuulutus tegelikult tähendab ja kuidas see toimib.

Katuse remondilahenduse projekteerimine

Pärast katuse uuringuid tuleks koostada asjatundjate poolt projekteerimise lähteülesanne. Täiendavad kihid ja pindpaigaldised muudavad katuse niiskusrežiimi, mida tuleks enne remondilahenduse andmist kontrollida vähemalt 1 D staatilise niiskusrežiimi arvutusega.

Kui katusel muudetakse tehnilisi parameetreid (näiteks paigaldatakse lisasoojustus) tuleb tellida renoveerimisprojekt asja tundvalt projekteerijalt, mitte üldehituse projektibüroodelt, ammugi mitte arhitektidelt. Pädeva remondi või renoveerimisprojekti saab koostada vaid piirdetarindeid hästi tundev projekteerija, keda Eestis on väga vähe.

Kui katuse tehnilisi parameetreid oluliselt ei muudeta, tuleks tellida asjatundjatelt tööde teostamise tehnilised tingimused, mille kooseisus oleks tööde loetelu, tööde teostamise üksikasjalik tehniline osa, materjalide kvaliteedinõuded ja hooldusjuhend.

Meie renoveerimislahendustele orienteeritud nn. projektikombinaadid, kes ei ole tegelikult piirdetarindite alal eriti pädevad, produtseerivad massiliselt odavlahendusi koos odavmaterjalidega, mida ehitajal on küll mugav ja soodne ehitada, kuid mis ei ole orienteeritud kestvusele.

Elamute, büroohoonete ja ühiskondlike hoonete katused tuleks projekteerida ja ehitada kestvusega vähemalt 50 aastat. Tööstus- ja ärihoonetel vastavalt kavandatud hoone elueale. PP koormatud katused peavad kestma vähemalt 30 aastat. Suure kestvusega katuseid saavad projekteerida vaid eriala spetsialistid, kes tunnevad erinevaid lahendusi ja materjale ning teavad nende orienteeruvat kestvust.

Tavaprojekteerija või arhitekt vajab selleks eriala asjatundjast konsultanti. Suure kestvusega materjalide nõudmine projektides ja nende jõudmine reaalsesse ehitusse eeldab mahuka ja tehniliselt põhjalikku seletuskirja koostamist.

Valmisprojekt tuleks samuti üle vaadata eriala asjatundjate poolt, mitte üldehituse projekti ekspertidel, kes kipuvad teadmatusest heaks kiitma puudulikud (koguni ebapädevad) lahendused või oskavad hinnata vaid nende vastavust/mittevastavust suhteliselt nõrgale, oma turule orienteeritud ja vähe võimalusi pakkuvale Soome oskusteabele.

Katuse remont või renoveerimine

Katuse remondi tegijaks tuleks valida pikaajalise kogemusega tugeva insenertehnilise personaliga, hea väljaõppega töömeeste/-naiste, lamekatustele orienteerunud katuse-ehitusettevõte, kellel võiks tänasel päeval olla enam kui kümneaastane erialane kogemus.

Aastaid tegutsenud katuseehitusettevõttel on olemas kogemused nii nõukogudeaegsete ja taasiseseisvumise järel valminud hoonete kui ka uusehituste erinevate katuste ehitamisel ning erineva kvaliteediklassiga materjalide ja tarvikute kasutamisel.

Katuse remondi ja renoveerimise üle peaks järelevalvet teostama samuti erialase ettevalmistusega spetsialist, kes oskab võimalikud „üllatused“ kohapeal lahendada, mitte üldehituse universaalne järelevalve, kes „tunneb ehitust vundamendist võtmeni“ ja peab probleemid delegeerima projekteerijale, kes on sageli samuti üldehituse konstruktor või koguni arhitekt.

Korralik ja suure kestvusega katuse remondi või renoveerimislahendus saab valmida ainult kõigi osapoolte heas koostöös.


Alo Karu

Ehitusekspert hoone piirdetarindite alal (erialane staaž enam kui 26 aastat)

koostöös OÜ Evari Ehitus