Siim Randla 3. juuni 2021 05:15

Pöördumises justiitsministri poole peab Eesti Kohtunike Ühing murettekitavaks võimalikku kohtute eelarve kärpimist: viimastel aastatel on kohtutele lisandunud järjest uusi ülesandeid, kuid nad on töötanud pideva alarahastatuse tingimustes.

Eesti Kohtunike Ühing teatab, et kohtute eelarvete vastuvõtmisel tuleks tagada kohtunike arvamusega arvestamine. Õigusemõistmine on üks riigi põhifunktsioone ja ilma piisava rahastuseta ei ole seda ülesannet võimalik täita. Kohtute eelarve vähendamine ei too kaasa mitte üksnes kohtuasjade lahendamise venimise, vaid võimaliku kohtusse pöördujate põhiõiguste riive, märgib ühing. Kohtunike sotsiaalseid tagatisi on alates eelmise kümnendi algusest järjepidevalt vähendatud ja seda isegi majanduskasvu olukorras, teatab kohtunike ühing. Praegu käib kohtunike põlvkonnavahetus. Lähiaastatel jääb märkimisväärne arv Eesti kohtunikke pensionile ning õigusemõistmise usaldusväärsuse kindlustamiseks peavad kohtunikel olema piisavad sotsiaalsed tagatised, leiab ühing, kes peab vältimatult vajalikuks, et taastataks kohtunike staažitasu enne 2013. aasta 1. juulit kehtinud kujul ja eripension pärast seda kuupäeva ametisse astunud kohtunikele.

Ka peab ühing kahetsusväärseks olukorda, kus olulisemate kohtusüsteemi ja kohtute menetlusi puudutavate, samuti kohtutele uusi ülesandeid lisavate õigusaktide koostamisel ei arvestata ühingu seisukohtadega. Justiitsministeeriumi kavandatud digitaalsetele menetlustele üleminekul tuleb arvestada, kas kõigis kohtutes on selleks olemas piisavad tehnilised võimalused ning milliseid tagajärgi võib see kaasa tuua kohtutöötajate tervisele ja kohtulahendite sisulisele kvaliteedile, lisab ühing.