Foto: Teet Malsroos
Siim Randla 29. märts 2021 07:33
Justiitsministeerium pöördus kohtute poole, et seada sisse uus korraldus tsiviilkohtumenetluses kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tellimise ja arvete tasumise osas: edaspidi peaksid kohtud nende eest ise oma eelarvest maksma.

Kohtupsühhiaatriaekspertiiside eest on kuni selle ajani nii tsiviil- kui ka kriminaalmenetluses tasutud Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) kaudu ja selle eelarvest. Praktikas ei tee EKEI neid ekspertiise ise, seal töötab üks kohtupsühhiaatria ekspert 0,2 kohaga, kes teeb väikesel arvul kohtupsühhiaatriaekspertiise kriminaalmenetluses, märgib justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar. Enamiku ekspertiisidest teevad psühhiaatriahaiglates töötavad psühhiaatrid.

„Aastas tehakse umbkaudu 2000 kohtupsühhiaatriaekspertiisi, nendest ca 1600 tehakse tsiviilmenetluses, millest omakorda ca 1000 eestkosteasjades. Sealjuures tellib kohtunik tsiviilkohtu menetluses enam kui pooltel juhtudel ekspertiisi otse mõnelt psühhiaatrilt või psühhiaatriakliinikult. Kuna tellimine toimub EKEIst mööda minnes, on otstarbekas ka tellimuse eest tasumine viia EKEIst välja,“ teatab Saar kohtutele. Viimaste eelarves on olemas arvestuslik eelarve kohtute kolmandate isikute kulude katmiseks, mida tuleb edaspidi kasutada ka kohtupsühhiaatriaekspertiiside arvete maksmiseks tsiviilasjades, lisab ta. Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegijad esitavad arve otse kohtule.

„Viru maakohtus tellitakse tsiviilasjades kohtupsühhiaatriaekspertiisid EKEI kaudu ning tegemist on olnud kohtunike tööd lihtsustava süsteemiga. Kohtunikud on seisukohal, et EKEI-l on oluline roll administratiivülesannete täitmisel – eksperdi leidmisel ja eksperdiga kokku leppimisel, mida Teie kirja valguses peaksid hakkama tegema kohtunikud ise,“ leiab Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo vastuseks kantsler Saare pöördumisele.

Kohtunikud on seisukohal, et puudub põhjendus olemasoleva süsteemi muutmiseks, eriti arvestades, et EKEI põhimääruse järgi koordineerib EKEI kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist, selgitab kohtu esimees. „See säte on ka tänasel päeval kehtiv ning Viru maakohus on seisukohal, et nimetatud sättele tuginedes ei ole EKEI-l võimalik ekspertiiside koordineerimisest keelduda,“ kinnitab Naaber-Kivisoo.