PERHFoto: Tiina Kõrtsini
Siim Randla 11. märts 2021 07:40
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla pöördus justiitsministeeriumi poole seisukoha saamiseks seoses psühhiaatrilist ravi saavate patsientide terviseandmete väljastamisega väärteomenetluses: nimelt esitab politsei- ja piirivalveamet tihti PERH psühhiaatriakliinikule nõudeid, millega soovitakse väärteoasjade menetlemisega seoses teavet psühhiaatrilist ravi saanud patsientide ravil viibimise ja diagnooside kohta.

PERH palub justiitsministeeriumi seisukohta patsientide terviseandmete väljastamise lubatavuse osas väärteoasjades. Eriliiki isikuandmete töötlemist väärteomenetluses reguleerib isikuandmete kaitse seaduse punkt: eriliiki isikuandmete töötlemine on lubatud ainult siis, kui see on rangelt vajalik, ning töötlemise lubatavus on sätestatud õigusaktis. Väärteomenetluse seadustikus sellist selgesõnalist normi ei ole, küll aga sisaldub see politsei- ja piirivalveseaduses, teatab justiitsministeeriumi nõunik Einar Hillep haiglale vastuseks. Selle kohaselt on politseil õigus töödelda eriseaduses sätestatut arvestades isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid PPVS sätestatud ülesannete täitmiseks ja üheks selleks on süütegude (sh siis ka väärtegude) menetlemine ja karistuste täideviimine seaduses sätestatud alustel ja korras.

Kuna VTMS-is eriliigiliste andmete töötlemist eraldi reguleeritud ei ole, saab väärteomenetluses kohaldada ka kriminaalmenetluse seadustiku sätteid ja seega võib nõuniku sõnul eeltoodud norme nende koosmõjus hinnates asuda seisukohale, et põhimõtteliselt on eriliiki isikuandmete töötlemine väärteomenetluses võimalik. Nõunik märgib ka, et justiitsministeeriumi õigusalane selgitus ei tähenda õigusakti ainuõige tõlgenduse kehtestamist ja see ei ole ühelegi isikule täitmiseks kohustuslik. Vastavalt põhiseadusele mõistab Eesti vabariigis õigust üksnes kohus.