Sisuturundus

Infot kohalike kütuste osakaalu suurendamisest 

N.R. Energy OÜ, 24. august 2020, 14:53
Tapa Üleviste katlamaja
Klooga, Laekvere, Märja alevike ja Orgita küla võrgupiirkonnas kohalike kütuste osakaalu suurendamise ja soojuse hinna vähendamise eesmärgil teatab N.R. Energy OÜ soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsusest aastases kogumahus ca vastavalt 2300, 1600, 3000 ja 2800 MWh (kujuneb vastavalt kaugküttevõrku ühendatud tarbijate vajadusele). Sooviavaldusi oodatakse N.R. Energy OÜ poolt opereeritava kaugküttevõrgu läheduses planeeritavate soojuse tootmise käitiste kohta, mille opereerija soovib sõlmida N.R. Energy OÜ-ga lepingu soojuse müügiks perioodiga 12 aastat ja mis vastavad alljärgnevatele teate avaldamise ajal N.R. Energy OÜ-le teadaolevatele tingimustele:

- tegemist on uute rajatavate käitistega võrgupiirkonna soojakoormuse tagamiseks;

- kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid (nt puiduhaket);

- piirkonna varustuskindluse tagamiseks peab käitistes olema ette nähtud vajalike reservvõimsuste olemasolu, reservvõimsus ei pea olema lahendatud taastuvenergiaallikatest;

- käitised kasutavad keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;

- käitised peavad varustama kaugküttepiirkonda piisava soojusega;

- käitised peavad olema võimelised alustama täisvõimsusel soojuse tootmist Kloogal ja Laekveres hiljemalt 30.12.2022. a, Märjal ja Orgitas hiljemalt 30.06.2023. a;

- käitiste liitumispunktid kaugküttevõrguga ja üle antava soojusenergia mõõtepunktid asuvad vastavate võrgupiirkondade piirides, Kloogal, Laekveres, Märjal olemasolevate katlamajade läheduses;

- võrguettevõtjaga kooskõlastatakse konkursi jooksul käitiste koosseisu kuuluv soojavõrguga liitumissõlme skeem ja ühendustorustik.

Osalemise tingimused:

- Osaleja peab olema asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris;

- Osalejal peab olema majandustegevuse registri registreering (soojuse tootmine);

- Osaleja peab olema teate ajalehes avaldamise kuupäeva seisuga täitnud õigusaktidest tuleneva pakkuja asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse;

- Osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud, tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;

- Osaleja peab konkursi käigus käitise tehnoloogilise skeemi kooskõlastama N.R. Energy OÜ kui võrguettevõtjaga.

Huvitatud isikutel soojuse tootjatel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:

- opereerija ärinimi ja registrikood;

- opereerija majandustegevuse registri registreering (soojuse tootmine) – väljavõte MTR-ist;

- opereerija käitise kavandatav asukoht (asukoha aadress ja katastritunnus);

- kasutatava kütuse lühikirjeldus;

- käitise soojuslik võimsus;

- kasutatava tootmistehnoloogia lühikirjeldus;

- kinnitus piisava finantsvõimekuse kohta käitise rajamiseks ja käitamiseks;

- kinnitus kvalifitseerimistingimustele vastavuse kohta;

- täisvõimsusel soojuse tootmise tähtaeg (mitte hilisem kui eelpool toodud tähtajad).

Osaleja peab sooviavalduse esitamisega arvestama, et soojuse ostmiseks konkursi korraldamisel nõuab N.R. Energy OÜ olulist rahalist tagatist, mis tuleb tõendada krediidi- või finantsasutuse tingimusteta garantiikirjaga. Lepingu sõlminud opereerija tagatist saab N.R. Energy OÜ realiseerida käitise tööle mitterakendamisel lubatud tähtajal esimesel nõudmisel kooskõlas ICC URDG 2010 (väljaanne nr 758) nõuetega.

Sooviavaldus peab olema vormistatud eesti keeles.

Sooviavaldus tuleb esitada suletud ümbrikus kas allkirjastatuna esindusõigusega isiku poolt paber- või digiallkirjastatuna esindusõigusega isiku poolt e-kandjal hiljemalt 07.10.2020 kell 08.30 N.R. Energy OÜ peakontorisse, aadressile Järve küla, 30331 Toila vald, Ida-Virumaa, Eesti.

Lepingu sõlmimise kavatsusega seoses antud selgitused ja muudatused avaldatakse N.R. Energy OÜ kodulehel aadressil http://www.nrenergy.ee.

Lisainformatsioon: info@nrenergy.ee

Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrus nr 47)

Käesolev teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepinguläbirääkimiste alustamise otsuse teeb N.R. Energy OÜ lähtuvalt laekunud teabest kavandatava käitise kohta. Eelteates soovitud informatsiooni esitamata jätmisel, valeandmete esitamisel või tingimustele mittevastavusel ei loeta sooviavaldust käesolevale eelteatele vastavaks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee