Eesti uudised

VALITSUSE KORRALDUS | Pärast avamist tuleb välijõusaale puhastada kord ööpäevas 

Ohtuleht.ee, 30. aprill 2020 10:43
Foto: Mari Luud
Eriolukorra juht Jüri Ratas muutis kohalike omavalitsuste soovile vastu tulles üleeilset korraldust, et edaspidi tuleks välijõusaale puhastada vähemalt kord ööpäevas.

Alates 2. maist tuleb avatud välijõusaali omanikul või valdajal tagada välijõusaali inventari märgpuhastamine vähemalt üks kord iga 24 tunni jooksul.

Korralduse seletuskirjas on välja toodud, et kohaliku omavalitsuse üksused on pärast 27. aprilli korralduse avaldamist juhtinud tähelepanu praktikas ilmneda võivatele probleemidele korralduse täimisega, kuna kohalikel omavalitsustel ei ole piisavalt desinfitseerimisvahendeid ning suutlikkust maksimaalselt iga nelja tunni järel inventari desinfitseerida.

Terviseamet on välja töötanud juhise väliskeskkonnas asuvate pindade ja kõnniteede desinfitseerimiseks. See kehtib nii välijõusaalide kui ka näiteks mänguväljakute ja muude väliskeskkonnas asuvate pindade puhul.

Välijõusaalidele jääb kehtima nõue kinni pidada 2 + 2 reeglist.

Massiteabevahendid peavad eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Valitsuse korraldus

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast:

1. Muuta hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel peaministri 27. aprilli 2020. a korralduse nr 70 „Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“ muutmine“ punktis 1 punkti 21 kohta tehtud muudatust ja sõnastada punkt 21 järgmiselt:

„21. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld jõusaalides ei kehti välijõusaalide kohta, kui välijõusaali omanik või valdaja on taganud välijõusaali inventari märgpuhastamise vähemalt ühe korra iga 24 tunni jooksul.“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 2. mail 2020. a. Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud viiruse leviku tõkestamise meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Peaministri korraldusFoto: Ekraanitõmmis

Samal teemal

27.04.2020
VALITSUSE ERITEADE: Saaremaal ja Muhumaal leevenevad eriolukorra piirangud
17.04.2020
VALITSUSE KORRALDUS | Eriolukorra juht sulgeb Tartus COVID-19 nakkuspuhanguga ühiselamu

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee